ČLÁNOK
Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu
26. augusta 2014

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1057)
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh Dohody o vytvorení dlhodobej konštituencie v skupine Svetovej banky na roky 2014 – 2024
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 569 z 20. júna 2001 o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Bratislave, rozhodnutie vlády SR č. 686 z 18. júla 2001 o privatizácii podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Žiline, rozhodnutie vlády SR č. 645 z 11. júla 2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetické závody, štátny podnik so sídlom v Košiciach, rozhodnutie vlády SR č. 317 z 11. apríla 2001 o privatizácii podniku Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik so sídlom v Bratislave a rozhodnutie vlády SR č. 134 zo 16. februára 2005 o naložení s časťou majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. so sídlom v Bratislave
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších
Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Návrh ďalšieho postupu v súvislosti s ochranou finančných záujmov Slovenskej republiky
Predkladá: minister spravodlivosti

Správa o aktuálnom stave prevádzkových vzťahov na Vodnej elektrárni Gabčíkovo
Predkladá: minister životného prostredia

Národná správa SR spracovaná v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
Predkladá: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS