ČLÁNOK
Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu
7. januára 2014

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov – nové znenie
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh Koncepcie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií , guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh nominácie člena slovenskej delegácie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore na zvyšnú časť funkčného obdobia do septembra 2015
Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícií spoločnosti HERVEX, a. s.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície

Návrh na vymenovanie podpredsedu rady správcov Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Predkladá: minister hospodárstva
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov) a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Správa o možných dopadoch viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2014 až 2020 na verejné financie Slovenskej republiky
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Národná správa o stave implementácie NEHAP IV. v Slovenskej republike
Predkladá: ministerka zdravotníctva


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS