ČLÁNOK
Predstavenstvo Považských strojární považuje mimoriadne valné zhromaždenie POS za neplatné
29. marca 1998

Predstavenstvo Považských strojární považuje mimoriadne valné zhromaždenie POS za neplatné. Dôvodom je fakt, že rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne ešte nenadobudlo právoplatnú účinnosť, nakoľko od termínu jeho doručenia do sídla spoločnosti ešte neuplynula zákonom stanovená lehota 15 dní, počas ktorých sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré dnes tlačovej agentúre SITA poskytlo predstavenstvo POS. Túto interpretáciu potvrdil agentúre SITA aj generálny riaditeľ a zároveň podpredseda predstavenstva POS Igor Gubala. V stanovisku sa uvádza, že dňa 25. februára bolo do sídla spoločnosti doručené uznesenie Okresného súdu v Trenčíne vo veci navrhovateľa DMD Fin, a.s., Trenčín. Uznesenie obsahovalo návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorým súd zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti POS na 9. marca do zasadačky navrhovateľa. Program obsahoval okrem otvorenia, záveru a voľby orgánov valného zhromaždenia aj návrh na zmenu stanov, zmenu členov dozornej rady a schválenie strategických zámerov pre rok 1998. Súd uložil predstavenstvu povinnosť zverejniť bez zbytočného odkladu zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom určeným v stanovách spoločnosti a urobiť všetky úkony potrebné na zabezpečene jeho riadneho konania. V stanovisku sa ďalej pripomína, že proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou podpísaného súdu na Krajský súd v Trenčíne. Pritom už dva dni pred doručením uznesenia predstavenstvu boli predstavenstvu neznámymi osobami zverejnené v denníku Národná obroda oznámenia o konaní MVZ. „Vzhľadom na skutočnosť, že do tejto chvíle nebolo spoločnosti doručené uznesenie s vyznačenou právoplatnosťou, nemôže predstavenstvo otvoriť rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia tak, ako je uvedené v citovanom uznesení,“ uvádza sa na záver stanoviska predstavenstva. V Považských strojárňach bolo zvolaných niekoľko valných zhromaždení. Prvé z nich sa uskutočnilo v stredu 4. marca z iniciatívy predstavenstva spoločnosti. Jeho obsah nie je známy a jeho účastníci o ňom odmietajú informovať. Obsahom dnešného MVZ bolo podľa informácií agentúry SITA iba zrušenie výsledku MVZ zo 4. marca. V poradí tretie MVZ sa má uskutočniť 30. marca. Zvolalo ho predstavenstvo na základe návrhu jedného z akcionárov – spoločnosti DMD Fin. Dôvodom týchto pohybov v POS sú rozpory medzi akcionármi spoločnosti. Skupina akcionárov okolo HTC Holding v súčasnosti kontroluje činnosť podniku aj rozhodnutia predstavenstva. Oproti nej stojí skupina okolo DMD Holdingu a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. Napriek tomu, že táto druhá skupina kontroluje viac akcií ako skupina okolo HTC Holdingu, nemôže podľa vyjadrení ich predstaviteľov do udalostí v Považských strojárňach zasahovať. Podľa denníka Pravda skupina okolo HTC sa snaží o vytunelovanie Považských strojární, predstavenstvo POS však tieto obvinenia rázne odmieta. Jedným z najväčších vlastníkov spoločnosti Považské strojárne s podielom takmer 28 % je spoločnosť Strojárska akciová a.s. Spolumajiteľom Strojárskej akciovej je aj HTC Holding. HTC presadil podľa informácií denníka Pravda také stanovy a také usporiadanie dcérskych spoločností POS, ktoré mu umožňuje blokovať všetky rozhodnutia aj napriek strate výsadného postavenia medzi akcionármi POS. Výkonným riaditeľom HTC Holdingu a zároveň predsedom Dozornej rady Považských strojární je Eduard Horváth. DMD FIN, ktorý vlastní takmer 15 % akcií POS, je dcérskou spoločnosťou DMD Holdingu Trenčín. Podiel 7,3 % na základnom imaní má a.s. Strojár, ktorá patrí ku skupine okolo DMD. Majiteľom 19-percentného podielu v Považských strojárňach je aj Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (SPP). Ako koncom februára v rozhovore pre SITA potvrdil prezident DMD Holding Július Tóth, na riešení súčasnej situácie v POS predstavitelia DMD Holdingu a SPP spolupracujú. Celý spor je v súčasnosti už len právnym sporom a podľa viacerých účastníkov môže rozhodnutie priniesť už len súd.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS