ČLÁNOK


,

Prednosť dostáva podstata
8. júna 2003

Od roku 2005 budú spoločnosti Európskej únie kótované na burzách cenných papierov zostavovať účtovnú uzávierku podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS. Vykazované údaje budú priamo porovnateľné nielen v únii, ale vo všetkých podnikoch riadiacich sa uvedenými štandardmi. Odborníci považujú zavedenie IAS za najväčšiu zmenu vo finančnom výkazníctve za posledných 30 rokov.

Podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov budú emitenti cenných papierov kótovaní na Burze cenných papierov Bratislava povinní zostaviť účtovnú uzávierku nielen podľa slovenských, ale aj medzinárodných štandardov. Súčasný zákon o účtovníctve im takúto povinnosť neurčuje, ale ponúka aj možnosť vykazovať podľa IAS.

IAS alebo IFRS?

V poslednom období sa teda čoraz častejšie stretávame so skratkami IAS (Medzinárodné účtovné štandardy) alebo IFRS (Štandardy pre medzinárodné finančné vykazovanie). Ako spolu súvisia? Keďže v roku 2001 prebrala po Výbore pre medzinárodné účtovné štandardy činnosť Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB), došlo k premenovaniu novovydávaných predpisov. Hry so slovíčkami sú však namieste. Do slovenčiny prekladané slovo účtovníctvo (accounting) zahŕňa konkrétne zaúčtované obchodné prípady, účtovnú uzávierku aj výkazníctvo. Pod účtovaním si však často predstavujeme len zapisovanie na strany má dať a dal. Vykazovanie teda presnejšie vyjadruje podstatu štandardov. IAS alebo IFRS nehovoria totiž o procese účtovania, ale o tom, aké informácie o spoločnosti získa tretia osoba – banka, akcionár, investor, veriteľ, dodávateľ, verejnosť, burza či zamestnanec. Ak sa národné účtovné štandardy upravujú a prispôsobujú IAS, nemenia sa spôsoby účtovania, ale účtovná uzávierka. Podstatné sú najmä poznámky (donedávna sa nazývali príloha), ktoré firma prikladá k výkazu ziskov a strát a k súvahe.

Nedoriešené záležitosti

Hovorí sa o zbližovaní národných a medzinárodných štandardov. Aj slovenský zákon o účtovníctve priniesol viaceré zmeny, ktoré ho priblížili k IAS. Podľa partnera spoločnosti KPMG, s. r. o., Ľuboša Vanča zákon niektoré rozdiely zúžil, zaviedol nové pojmy. Firmy napríklad počítajú reálnu hodnotu (trhovú) niektorých aktív, rozšírili sa možnosti odloženia daní, nerealizované kurzové zisky doteraz neovplyvňovali výkaz ziskov a strát atď. Stále však pretrváva rozdiel vo vnímaní účtovníctva. „Účtovný systém u nás zobrazuje daňovoprávny koncept. Dôležitejšia je forma transakcií, menší dôraz sa kladie na podstatu. V IFRS je to opačne. Akokoľvek nazveme zmluvu alebo transakciu, zohľadňuje sa jej základ,“ vysvetľuje Ľ. Vančo. Podobne je to i s vysvetľovaním postupov účtovania. V SR máme niekoľko rôznych postupov a účtovných osnov pre jednotlivé spoločnosti. Presne určujú, čo na aký účet pripísať. IAS to nepoznajú. Vysvetľujú len systém vykazovania, do samotného účtovania nezasahujú.

Aj spoločnosti v SR kótované na burze cenných papierov budú od roku 2004 povinne vykazovať účtovnú uzávierku podľa IAS. Účtovné obdobie budú uzatvárať dvoma až troma spôsobmi. Naďalej budú zostavovať individuálnu, prípadne konsolidovanú účtovnú uzávierku podľa slovenských štandardov a konsolidovanú uzávierku podľa IAS/IFRS. Samozrejme, na úkor nákladov spoločnosti. V Česku si firmy môžu vybrať buď konsolidovanú uzávierku podľa domácich pravidiel, alebo použijú štandardy IAS.

Osobitne sa dostávajú do popredia otázky aplikácie IAS v malých a stredných podnikoch. Podľa vedúceho Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy Slovenskej komory audítorov Jozefa Škultétyho sa predpokladá, že v prostredí malých a stredných podnikateľov sa vytvoria určité zjednodušené princípy. Aj IASB pripravila v polovici roku 2002 návrh finančných správ a štandardov pre menšie jednotky. Najskôr však treba tieto podniky presne vymedziť. Doteraz sa prezentovali kritériá založené len na počte pracovníkov, nie sú však dostatočné. V nich má mikropodnik do päť pracovníkov, malé podniky päť až päťdesiat, stredné od 50 do 250 zamestnancov.

Podľa J. Škultétyho budú v členských krajinách EÚ vedľa seba existovať dva systémy. Vykazovanie podľa IFRS a vykazovanie pre malé a stredné podniky. Pravidlá pre ne ešte nie sú dopracované, budú však jednoznačne vychádzať z IFRS. Slúžiť by mali najmä vlastníkom a veriteľom. Ľ. Vančo potvrdzuje predpoklad upravených štandardov. Podľa skúseností Ľ. Vanča už aj menšie firmy používajú medzinárodné štandardy. Ide najmä o malé a stredné podniky, ktoré sú dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami zahraničných matiek. Tieto spoločnosti nezostavujú celé správy, ale konsolidačné balíky, ktoré majú menší rozsah ako klasické správy.

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) je nezávislou organizáciou. Jej materskou spoločnosťou je Nadácia výboru pre medzinárodné účtovné štandardy, nezisková spoločnosť zaregistrovaná v štáte Delaware v USA. Cieľom Rady je vypracovať samostatný súbor

vysokokvalitných, zrozumiteľných a uplatniteľných komplexných účtovných štandardov. Tie vyžadujú transparentné a porovnateľné informácie v účtovných uzávierkach a iných finančných výkazoch. Pravidlá by mali pomôcť účastníkom svetových kapitálových trhov i ostatným

používateľom informácií. Ďalším cieľom IASB je podnecovanie zbližovania národných štandardov k IAS/IFRS. Pred IASB vydával štandardy Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy (IASC), ktorý bol v roku 2001 zrušený.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS