ČLÁNOK
Pre Slovákov v Británii sa začína prechodné obdobie, do 31. decembra 2020 sa nič nemení
1. februára 2020

Od zajtra – 1. februára 2020 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nebude členom Európskej únie. Členstvo ukončí na základe obojstranne schválenej Dohody o vystúpení. Sociálne zabezpečenie občanov SR žijúcich a pracujúcich v tejto krajine sa hneď nemení. Začína sa prechodné obdobie, počas ktorého budú mať naši občania právo na sociálne a zdravotné zabezpečenie, dôchodky a iné dávky sociálneho zabezpečenia na rovnakom stupni ako pred brexitom. Toto prechodné obdobie potrvá do 31. decembra 2020.

Slováci, ktorí zostávajú pracovať v Británii by aj počas prechodného obdobia mali pamätať na to, že všetky doklady o tom, že v tejto krajine pracovali a boli sociálne poistení, môžu byť pre nich v budúcnosti veľmi dôležité. Pred návratom na Slovensko alebo pred presunom do inej krajiny EÚ Sociálna poisťovňa odporúča, aby si od príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia vyžiadali potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré získali počas pobytu na území Spojeného kráľovstva. Je dôležité uchovať si všetky doklady za obdobie pred brexitom i po ňom (pracovné zmluvy, výplatné pásky či číslo sociálneho zabezpečenia). Tieto doklady môžu byť pre našich občanov dôležité nielen krátko po návrate na Slovensko, ale aj v budúcnosti – po skončení prechodného obdobia, napríklad pri vybavovaní dôchodku. Obdobia poistenia v Británii sa im pri neskoršom výpočte dôchodku zhodnotia.

Čo znamená brexit pre Slovákov žijúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii a Severnom Írsku?

 

Spojené kráľovstvo ukončilo členstvo v Európskej únii dňa 31. januára 2020 na základe Dohody o vystúpení.

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (EÚ) sa slovenskí občania, ktorí tam pracujú alebo pracovali, zaujímajú, ako to bude s ich sociálnym zabezpečením. Pýtajú sa najmä, či sa im bude započítavať odpracované obdobie pri posudzovaní nárokov na rôzne dávky v Spojenom kráľovstve alebo na Slovensku (dôchodok, nemocenské, dávka v nezamestnanosti) alebo za akých podmienok môžu ďalej pracovať v tejto krajine, aby nestratili sociálne zabezpečenie.

Dohoda o vystúpení stanovuje pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia a týka sa občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva v cezhraničných situáciách sociálneho zabezpečenia, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo a (aspoň) jeden členský štát EÚ. Výhody plynúce z tejto dohody sa teda týkajú aj občanov SR, ktorí žili a pracovali v Spojenom kráľovstve alebo tam naďalej pôsobia až do konca prechodného obdobia – k 31. decembru 2020.

Tieto osoby si zachovajú právo na zdravotnú starostlivosť, dôchodok a iné dávky sociálneho zabezpečenia a ak majú nárok na peňažnú dávku z jednej krajiny (napr. dávku v nezamestnanosti), budú ju môcť získať aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine.

 V praxi to znamená, že do konca roku 2020 sa stav sociálneho zabezpečenia nemení.

Občania SR, ktorí v Spojenom kráľovstve pracujú, majú nárok na započítanie odpracovaného obdobia na všetky dávky a sociálne výplaty presne ako britskí občania (podpora v nezamestnanosti, materská dávka, prídavky na dieťa, príp. dôchodok). Dôchodky, ale aj ostatné vyplácané dávky, ktoré sú exportovateľné, budú vyplácané aj v prípade, že sa rozhodnú žiť v inej krajine.

 Do skončenia prechodného obdobia bude EÚ a Spojené kráľovstvo hľadať spoločnú reč na trvalom riešení do budúcnosti, a to pravdepodobne formou univerzálnej bilaterálnej zmluvy o sociálnom a zdravotnom zabezpečení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

 Časté otázky

 1. Trvale žijem v Spojenom kráľovstve a dostávam britské sociálne dávky. Budem ich ďalej dostávať?
  Áno, po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ by malo byť s vami zaobchádzané ako s britským občanom. Preto budete naďalej využívať rovnaké sociálne výhody ako britskí občania, a to minimálne do 31. decembra 2020.
 2. Pracoval/a som na Slovensku aj v Spojenom kráľovstve. Bude obdobie, ktoré som odpracoval/a v oboch krajinách, zohľadnené v mojom dôchodku tak na Slovensku, ako aj vo Veľkej Británii?
  Áno, aj po brexite zostávajú vaše práva nezmenené a vaše odpracované obdobie sa naďalej bude brať do úvahy pri výpočte vášho dôchodku v súlade s európskymi i so slovenskými právnymi predpismi. Obdobie, ktoré ste odpracovali v Spojenom kráľovstve, sa bude brať do úvahy pri výpočte vášho dôchodku na Slovensku.
 3. Poberám slovenský i britský starobný dôchodok a žijem na Slovensku, vo Veľkej Británii alebo v inom štáte. Bude môj starobný dôchodok naďalej vyplácaný?
  Áno, slovenské a britské dôchodky sa budú naďalej vyplácať podľa princípu „exportovateľnosti“, ktorý zostane zachovaný. Tieto ustanovenia sa budú naďalej uplatňovať počas prechodného obdobia, teda do konca roku 2020.
 4. Roky som pracovala v Spojenom kráľovstve a nedávno som sa vrátila na Slovensko, pričom som tehotná. Je možné zohľadniť obdobie odpracované v Spojenom kráľovstve?
  Áno, obdobie, ktoré ste odpracovali v Spojenom kráľovstve, sa zohľadní pri posudzovaní nároku na dávku materské na Slovensku, ako to stanovujú súčasné pravidlá. Ak teda splníte aj ostatné podmienky nároku na materské, obdobie získané v Spojenom kráľovstve sa vám zhodnotí na Slovensku. Platí to počas celého prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020.

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, ktorí pracujú a žijú v zahraničí, aby nezabúdali na to, čo im môže uľahčiť riešenie ich životných situácií:

 • Venujte zvýšenú pozornosť otázkam sociálneho zabezpečenia už pred odchodom do Spojeného kráľovstva, resp. do zahraničia.
 • Preverte si pred odchodom za prácou do krajín EÚ, kde a ako budete platiť poistné na sociálne poistenie, ktorým zákonom podliehate, kde sa máte hlásiť, poistiť a kde potom môžete žiadať o príslušné dávky.
 • Ak pracujete výhradne na území štátu EÚ, mali by ste si v tamojšej inštitúcii sociálneho zabezpečenia overiť, či vás zahraničný zamestnávateľ skutočne prihlásil na sociálne poistenie.
 • Dávku zo sociálneho poistenia podľa európskej legislatívy žiadate tam, kde ste boli naposledy poistený. Každá krajina EÚ potom nárok na jej priznanie posudzuje podľa vlastných legislatívnych pravidiel. Ak ste napr. pracovali v Spojenom kráľovstve, je vhodné požiadať o dávky v tejto krajine, a to ešte pred návratom na Slovensko (dávku v nezamestnanosti či nemocenské dávky, napr. materské).
 • Ak po návrate zo zahraničia budete chcieť požiadať o niektorú z dávok na Slovensku, musíte splniť viacero podmienok, napr. preukázať, že počas práce v zahraničí ste si na Slovensku zachovali tzv. centrum záujmov (osobné väzby k Slovensku).
 • Zamestnanec, resp. SZČO zvyčajne v sociálnom zabezpečení podlieha právnym predpisom tej krajiny, v ktorej reálne vykonáva činnosť. Výnimkou je, ak si uplatní tzv. inštitút vyslania a má vystavené potvrdenie PD A1 – vtedy zostáva poistencom Sociálnej poisťovne.
 • Vo vlastnom záujme si uchovajte doklady potvrdzujúce, že ste v určitom období v zahraničí skutočne pracovali – ide najmä o číslo sociálneho zabezpečenia, pracovné zmluvy či výplatné pásky. Pred návratom na Slovensko odporúčame vyžiadať si od príslušnej inštitúcie sociálneho poistenia Spojeného kráľovstva potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré ste získali počas svojho zamestnania alebo pobytu na území Spojeného kráľovstva (ide o potvrdenie o obdobiach poistenia, nie potvrdenie o obdobiach zamestnania). Je dôležité uchovať všetky doklady za obdobie pred brexitom i po ňom.
 • Pri odchode zo štátu, v ktorom ste vykonávali zárobkovú činnosť, si ešte pred návratom na Slovensko vyžiadajte potvrdenie o obdobiach poistenia v príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia. Toto potvrdenie vám výrazne urýchli napr. riešenie dôchodkových nárokov na Slovensku. Na inštitúcie Spojeného kráľovstva, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje povinnosť spolupracovať v oblasti sociálneho zabezpečenia s inštitúciami členských štátov EÚ, sa po brexite táto povinnosť vzťahovať nemusí (napr. povinnosť potvrdzovať existenciu poistenia).

Adresár európskych inštitúcií sociálneho zabezpečenia:

 https://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=sk

 Informácie pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí – príručka MPSVR:

 (https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/informacie-slovakov-pracujucich-zahranici.pdf)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS