ČLÁNOK
Poukázanie 2% (3%) z dane za rok 2021
6. februára 2022

Boli by sme radi, keby ste nám na poskytovanie všeobecne prospešných služieb
v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb so zameraním na zverejňovanie
informácií prostredníctvom internetu, na prezentáciu analýz z oblasti ekonomickej vedy a
výskumu, ako aj na prezentáciu aktivít odborníkov z uvedenej oblasti,
na sprostredkovanie informácií o odborných seminároch, školeniach a prednáškach
v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych
hodnôt s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva prostredníctvom internetu
prispeli poukázaním 2% (3%) z Vašich daní za rok 2021.
Zamestnanci poukazujú 2% výlučne prostredníctvom Vyhlásenia  a Potvrdenia
o zaplatení dane, ktoré spolu treba doručiť daňovému úradu do konca apríla 2022.
Ak zamestnanec vykonával v roku 2021 aj dobrovoľnícku činnosť v rozsahu aspoň
40 hodín môže poukázať 3% z daní, musí však doložiť aj
Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.
Toto potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia.
Vo Vyhlásení treba vyplniť Údaje za daňovníka a Údaje za prijímateľa, dátum a podpis.
Potvrdenie o zaplatení dane vyplní a podpíše zamestnávateľ.
Údaje za prijímateľa:
IČO: 37924826
Právna forma: nezisková organizácia
Obchodné meno: PROFINI n.o.
Sídlo – ulica: Malý trh
číslo: 7089/2A
PSČ: 81108
Obec: Bratislava – Staré Mesto
Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie a poukazujú 2% z daní
prostredníctvom daňového priznania, v ktorom vyplnia Údaje
prijímateľa a podpíšu.
V prípade poukázania 3% z daní treba doložiť aj Potvrdenie o vykonaní
dobrovoľníckej činnosti.
Právnické osoby môžu poukázať prostredníctvom daňového priznania 1% z daní,
ale ak niektorému prijímateľovi darujú 0,5% zo základu dane do termínu
daňového priznania, môžu poukázať 2% z daní.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS