ČLÁNOK
Potrebnú výšku opráviek sa NBS nepodarilo vytvoriť
6. apríla 1998

Národná banka Slovenska mala v minulom roku utvoriť opravné položky v objeme 17,6 mld. Sk. Tento objem súvisel s preradením rizikových pohľadávok z redistribučných úverov poskytnutých Investičnej a rozvojovej banke do kategórie stratových pohľadávok, kde sa vyžaduje 100-percentná tvorba opráviek. Požadovanú výšku sa však NBS nepodarilo vytvoriť a pre tento rok ostáva dotvoriť ešte opravné položky v objeme 7,9 mld. Sk. Uvádza sa to v Správe o hospodárení NBS v roku 1997. Účtovná položka tvorba rezerv a opravných položiek predstavovala v minulom roku viac ako 44 % všetkých nákladov NBS. Jej objem bol 18,634 mld. Sk, čo znamená prekročenie plánovanej tvorby o 11,115 mld. Sk. V roku 1996 pritom slovenská centrálna banka vytvorila rezervy a opravné položky v objeme len 5,278 mld. Sk a tieto sa na celkových nákladoch podieľali 10,9 %. Národná banka Slovenska odôvodňuje zvýšenú tvorbu opravných položiek predovšetkým tvorbou opráviek na redistribučné úvery v objeme 9,75 mld. Sk, čo znamená prekročenie plánu o 4,935 mld. Sk. Na redistribučné úvery poskytnuté IRB vytvorila NBS opravné položky v objeme 6,201 mld. Sk, na úvery Konsolidačnej banke 3,304 mld. Sk a na nezaplatené úroky 245,6 mil. Sk. NBS okrem toho vytvorila rezervy na swapové operácie so zlatom v objeme 4,61 mld. Sk a rezervy na otvorenú devízovú pozíciu v objeme 3,94 mld. Sk. Použitie rezerv a opravných položiek prekročilo v minulom roku plánovanú úroveň o 4,427 mld. Sk a dosiahlo objem 9,378 mld. Sk. Tento vývoj súvisel s rozpustením rezerv na redistribučné úvery a ich preklasifikovaním na opravné položky v objeme 5,397 mld. Sk. NBS použila minulý rok rezervy na swapové operácie so zlatom v objeme 3,026 mld. Sk a na menové swapy v objeme 603 mil. Sk. Centrálna banka použila aj opravné položky k cenným papierom v objeme 341 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS