ČLÁNOK
Poštová banka zosúladila zahraničný platobný styk s úpravou EÚ
14. decembra 2000

Poštová banka, a.s., Bratislava v novembri zosúladila poskytovanie služieb v rámci zahraničného platobného styku s direktívou Európskeho parlamentu o zahraničných platbách, ktorá kladie dôraz predovšetkým na transparentnosť a kvalitu platobného styku so zahraničím. Členské štáty Európskej únie upravili svoju legislatívu tak, aby spĺňala podmienky direktívy, ešte v minulom roku. Slovenské banky sa týmto novým zmenám len začínajú prispôsobovať, najďalej v celom procese je práve Poštová banka. Na stretnutí s novinármi to uviedol Mário Šebök z odboru medzinárodných obchodov a vzťahov Poštovej banky.

Podmienky zahraničného platobného styku sa podľa novej direktívy pre komerčné banky sprísňujú. Hlavnou zmenou oproti starej legislatívnej úprave je skutočnosť, že banky príkazcov aj beneficientov sa musia pohybovať v presne určených časových intervaloch. Banka príkazcu na jednej strane je povinná zrealizovať platbu v presne dohodnutom časovom limite, rovnakú povinnosť direktíva stanovuje aj pre banku beneficienta pri pripisovaní došlej platby klienta na účet. V prípade, že sa časový limit nedohodol, a platba nebola pripísaná na účet banky príjemcu do piatich bankových dní od jej podania, banka príkazcu je povinná zaplatiť klientovi ušlý úrok. Na opačnej strane platí ušlý úrok banka beneficienta v prípade, že sa čiastka nepripísala na účet príjemcu do piatich bankových dní od jej podania.

V súvislosti s novou direktívou Európskeho parlamentu zmenila organizácia SWIFT, prevádzkovateľ globálnej privátnej dátovej siete, štandardy správ, ktorými sa vykonáva zahraničný platobný styk. Podľa M. Šeböka sa nový formát správy využíva v systéme SWIFT od 18. novembra tohto roku, čo znamená, že každý užívateľ systému musí byť schopný minimálne prijať a spracovať túto správu. To si vyžaduje modifikáciu bankového informačného systému. Starý typ správy sa definitívne prestane používať v roku 2003, čo znamená, že do tohto termínu musia byť banky schopné prijímať oba typy správa a od tohto termínu musia prispôsobiť svoj informačný systém tak, aby bol schopný vysielať nový typ správy. „Bankový informačný systém Poštovej banky bol už od 18. novembra plne pripravený na prijímanie, odosielanie aj automatické spracovanie platieb v zmysle štandardov EÚ,“ povedal M. Šebök.

Hlavnou výhodou novej úpravy pre klientov je podľa jeho slov zníženie chybovosti, transparentnosť platieb ako aj lepšia vyjednávacia pozícia klienta voči zahraničnému partnerovi. „Pre Poštovú banku prináša prispôsobenie sa novej úprave výhody najmä v podobe úspor nákladov na prevádzkovanie dvoch systémov súčasne, zníženie chybovosti a reklamácií a je tiež samozrejme konkurenčnou výhodou našej banky na trhu,“ uzatvoril M. Šebök.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS