ČLÁNOK
Poštová banka vykázala za polrok 228-miliónovú stratu
8. septembra 2000

Poštová banka, a.s., Bratislava (PB) ukončila polročné hospodárenie so stratou 228,1 mil. Sk, čo znamená jej medziročné prehĺbenie o 74,1 mil. Sk. Celková bilančná suma banky ku koncu júna vzrástla o 8,2 % na súčasných 18,4 mld. Sk. Jedným z hlavných dôvodov záporného hospodárskeho výsledku bol jednorazový odpis nevymožiteľných pohľadávok v objeme 201,184 mil. Sk, ako aj dotvorenie opravných položiek k aktívam v objeme 94,05 mil. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala Katarína Kadašiová, tlačová tajomníčka banky. Podľa jej slov však banka už k ultimu septembra očakáva pozitívne vplyvy realizovaného ozdravného procesu aj na účtovný hospodársky výsledok. Ako uviedla, momentálne sú už vytvorené reálne predpoklady na zníženie účtovnej straty až na nulu.
Činnosť PB za prvých šesť mesiacov ovplyvnila najmä realizácia opatrení ozdravného programu, z ktorých najdôležitejším bolo zvýšenie základného imania banky o 2,434 mld. Sk. V závere polroka tak banka jeho hodnotu evidovala na úrovni 3,643 mld. Sk. Po splatení celého objemu upísaných zdrojov bude banka podľa slov svojej tlačovej tajomníčky plniť všetky opatrenia Národnej banky Slovenska pre obozretné podnikanie bánk. Na navyšovaní základného imania sa v najväčšej miere podieľali Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) a Slovenská pošta, š.p. Štát sa tak ich prostredníctvom, spolu s 0,27-percentným podielom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, stal majoritným vlastníkom banky s 59,3-percentným podielom na základnom imaní. V piatok minulého týždňa sa vlastníkom celého podielu telekomunikácií v banke, ktorý predstavuje 46,82 % stala Slovenská konsolidačná, a.s., ktorej 100-percentným vlastníkom je Ministerstvo financií SR. Očistenie portfólia ST od akciového podielu v PB bolo totiž podmienkou strategického vstupu nemeckého investora Deutsche Telekom do telekomunikácií.
V súlade s ozdravnými opatreniami pokračovala banka v prvom polroku aj v znižovaní najrizikovejších aktív – úverov a zmeniek, ktorých objem ku koncu júna dosiahol 7,7 mld. Sk, čo je o 26 % menej, ako v závere minulého roka. Objem cudzích zdrojov banky presiahol ku koncu prvého polroka 14 mld. Sk. Na tomto objeme sa vklady klientov podieľali 95,8 %. "Tento priaznivý stav umožňuje banke nezávislosť od medzibankového trhu depozít, kde vystupuje v pozícii čistého veriteľa," skonštatovala K. Kadašiová. V záujme zvýšenia prevádzkovej účinnosti sa hmotný a nehmotný majetok banky znížil o 85,4 mil. Sk.
Poštová banka začala svoju činnosť ako akciová spoločnosť v roku 1991 pod názvom Poštová banka, a.s., Praha. Ku koncu roka 1992 prišlo k jej rozdeleniu na dva samostatné subjekty. K 30. júnu aktívne využívalo služby bratislavskej PB prostredníctvom svojich účtov viac ako 580 tisíc klientov. Ďalšími akcionármi banky vlastniacimi nad 5 % akcií sú spoločnosti JCG, a.s. (9,72 %) a Finance Continental Group, o.c.p., a.s. (5,3 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS