ČLÁNOK
Poštová banka prehĺbila tohtoročnú stratu na 276,6 mil. Sk
6. novembra 2001

Poštová banka, a.s. (PB) hospodárila za prvé tri štvrťroky so stratou 276,6 mil. Sk. V rovnakom období minulého roka pritom vykazovala stratu 151,5 mil. Sk. Bilančná hodnota banky sa medziročne znížila o 21 % na 20,2 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

PB ku koncu septembra evidovala 16,575 mld. Sk vkladov klientov, čo zhruba zodpovedá úrovni v minulom roku. Vklady sa tak na celkovej hodnote pasív podieľali viac ako 82 percentami. Záväzky voči bankám dosiahli 1,156 mld. Sk. Štruktúra pasív banky sa v treťom štvrťroku mierne zmenila v dôsledku vyrovnania straty z rokov 1999 a 2000. Objem základného imania tak klesol o 2,373 mld. Sk a k ultimu septembra bol 1,27 mld. Sk. Kapitálová primeranosť tak klesla na 8,15 %.

Dominantnou položkou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré predstavovali 9,532 mld. Sk. Banka z toho evidovala až 4,057 mld. Sk úverov orgánom SR, samospráv a štátnym fondom. Klasifikované pohľadávky z celkového objemu pohľadávok tvorili 678 mil. Sk. Do dlhopisov bánk a iných emitentov PB investovala 550 mil. Sk a do dlhopisov vládneho sektora 1,461 mld. Sk. Do štátnych pokladničných poukážok banka ku koncu septembra vložila 1,429 mld. Sk. Na účtoch centrálnej banky, šekových poštových účtoch a v pokladničnej hotovosti banka držala 1,444 mld. Sk. V iných bankách deponovala 1,785 mld. Sk.

Poštová banka začala svoju činnosť ako akciová spoločnosť v roku 1991 pod názvom Poštová banka, a.s., Praha. Ku koncu roka 1992 sa rozdelila na dva samostatné subjekty. Jej majoritný akcionár, Slovenská konsolidačná s podielom 46,82 %, v súčasnosti chystá privatizáciu banky a spolu s KPMG Slovensko, s.r.o., pripravuje informačné memorandum banky. Privatizačný poradca však odporučil prehodnotiť harmonogram predaja, zvážiť možnosť navýšenia základného imania a hľadať efektívny a transparentný spôsob prevedenia klasifikovaného portfólia z bilancie banky v objeme asi 3 mld. Sk. Harmonogram predaja sa odlišuje od harmonogramu schváleného vládou a je podmienený reštrukturalizáciou banky. Medzi akcionármi banky vystupuje aj Slovenská pošta s 12,2 % a Istrokapitál 34,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS