ČLÁNOK
Poštová banka poskytla vlani úvery za 2,675 mld. Sk
16. apríla 2001

Poštová banka, a.s. Bratislava (PB) poskytla v minulom roku úvery v celkovom objeme takmer 2,675 mld. Sk. Právnické osoby čerpali celkovo 185 úverov v hodnote 2,660 mld. Sk a fyzickým osobám pripadlo 88 úverov za 14,5 mil. Sk. Úverové portfólio banky ku koncu minulého roka predstavovalo 6 mld. Sk. Jeho štruktúra sa pritom medziročne výrazne nezmenila, jednoznačne v ňom prevládajú krátkodobé úvery, z nich predovšetkým revolvingové. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa banky Katarína Kadašiová. Poštová banka po minuloročnom zvýšení základného imania o 2,4 mld. Sk na súčasných 3,64 mld. Sk plní podľa K. Kadašiovej kritérium úverovej angažovanosti bánk voči všetkým korporátnym a vzájomne ekonomicky prepojeným skupinám klientov. Mierne zvýšenie úverovej angažovanosti sa vyskytlo v prípade štátnych fondov. Ku koncu septembra minulého roka vykazovala banka kapitálovú primeranosť 10,94 %, ktorá do konca roka stúpla na 11,46 %. Tento rok bude PB podľa jej hovorkyne ďalej pokračovať v ozdravnom procese v oblasti úverovej politiky. „Banka sa bude naďalej zameriavať na poskytovanie krátkodobých a strednodobých úverov, pričom uvažuje aj o poskytovaní úverov s dlhšou dobou splatnosti pre vybraných klientov s akceptovateľnými projektmi,“ uviedla Kadašiová. Banka pritom bude klásť veľký dôraz na kvalitu projektov a úverových žiadostí, ktoré musia spĺňať kritéria obchodnej politiky PB.

PB plánuje podľa K. Kadašiovej obozretný nárast svojho úverového portfólia a bude sa naďalej sústreďovať na jeho ďalšie skvalitnenie, k čomu bude slúžiť aj efektívnejšia organizácia spracovávania, posudzovania a schvaľovania úverových prípadov s jasným cieľom zvýšenia flexibility rozhodovania o poskytnutí alebo neposkytnutí úverov pre svojich klientov. „Podľa nášho názoru otváranie sa Slovenska zahraničným investíciám bude vytvárať prostredie na zvýšený dopyt po úveroch väčších objemov a s dlhšou lehotou splatnosti. Tieto úvery sú využívané hlavne pri tzv. projektovom financovaní a syndikovaných úveroch používaných na financovanie výstavby priemyselných parkov, výrobných hál, hypermarketov, obchodných centier, výstavby infraštruktúry, ako napríklad diaľnic,“ dodala.

Priemerné úroková sadzba z úverov poskytnutých v minulom roku predstavovala 15,62 % p.a. pri krátkodobých zdrojoch, priemer pri strednodobých úveroch predstavoval 13,20 % p.a., dlhodobé úvery poskytovala PB za priemerných 12 % p.a. V tomto roku bude podľa hovorkyne PB pravdepodobne pretrvávať tlak na znižovanie cien primárnych zdrojov, čo sa následne prejaví na ďalšom postupnom znižovaní úrokových sadzieb z úverov. V súčasnosti sa úrokové sadzby pri úveroch podľa nej všeobecne pohybujú v intervale 9,50 % až 13 %. Konkurencia v segmente firemného bankovníctva, a to hlavne v úverovaní veľkých slovenských ako aj zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, je podľa predstaviteľov banky momentálne veľmi silná, a preto bude podľa nich pokračovať tlak zo strany firiem na znižovanie úrokových marží z úveru. Aj napriek rizikovosti segmentu malých a stredných klientov sa záujem bánk o úverovanie firiem v súvislosti s ich postupnou úspešnou reštrukturalizáciou zvyšuje. PB nechce byť podľa jej hovorkyne v tomto prípade výnimkou.

Poštová banka sa v súčasnosti pripravuje na privatizáciu. Štát v nej ovláda takmer 60 % akcií. Dominantné postavenie medzi štátnymi akcionármi má Slovenská konsolidačná, a.s. s podielom 46,82 %. Ďalšími akcionármi banky vlastniacimi nad 5 % akcií sú Slovenská pošta, š.p. (12,24 %) a spoločnosti JCG, a.s. (9,72 %) a Finance Continental Group, o.c.p., a.s. (5,3 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS