ČLÁNOK
Poslanci NR SR v štvrtok vzali na vedomie Správu o hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) v 1. polroku 1997.
10. októbra 1997

Výška finančných prostriedkov vo fondoch poisťovne dosiahla za prvý polrok 10, 598 mld. Sk., pričom poisťovňa použila 11,133 mld. Sk. Bilancia hospodárenia fondov VšZP k 30. júnu 1997 vyjadruje schodok vo výške 535,360 mil. Sk oproti zdrojom, ktoré mala VšZP k dispozícii. Tento schodok predstavuje evidovaný účtovný stav. Bilanciu hospodárenia v 1. polroku 1997 skresľuje skutočnosť, že do použitia základného fondu sa z časových dôvodov nevykázali všetky zdravotnícke výkony, liečivá a zdravotnícke pomôcky poskytnuté poistencom VšZP v 1. polroku 1997. Do použitia nie je zahrnuté doúčtovanie výkonov a fakturácia za liečivá a zdravotnícke pomôcky za mesiac jún, ktoré dosahuje výšku 736,5 mil. Sk. Pre skutočný obraz o hospodárení VšZP v 1. polroku 1997 je potrebné vziať túto skutočnosť do úvahy. Po zohľadnení všetkých služieb, ktoré boli poskytnuté poistencom VšZP v 1. polroku 1997 by bilančný schodok dosiahol výšku 1,27 mld. Sk. Vzhľadom na vysporiadanie starých záväzkov bol skutočný bilančný schodok vyšší oproti predpokladu o približne 500 mil. Sk. Pri súčasnom trende nákladov na zdravotnú starostlivosť možno odhadovať nárast schodku do konca roku až do výšky 2 mld. Sk. Za príčiny schodku označili predkladatelia legislatívne zmeny v priebehu roka, s ktorými sa pri tvorbe rozpočtu nepočítalo. V 1. polroku to bolo najmä zmena platobných podmienok v dôsledku nového cenového výmeru MF SR z apríla 1997. V ďalšom období sa na nákladoch prejaví novela zákona o liečebnom poriadku a novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá zmenila podmienky v prerozdeľovaní poistného. Počet poistencov VšZP dosihol v júni 1997 2 755 079 obyvateľov, čo oproti januáru tohto roka znamená pokles o 267 225 poistencov. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych poistencov SR bolo vo VšZP poistených 41 % a z poistencov štátu a NÚP 54 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS