ČLÁNOK
Pomôžte nám kvantifikovať rozsah dopadov na život krajiny
8. júna 2020

Slovensko v posledných týždňoch zápasí s ekonomickými dopadmi opatrení, ktoré boli prijaté proti šíreniu ochorenia COVID-19. Tieto opatrenia sa dotkli všetkých domácností, ekonomických ako aj spoločenských subjektov. Pandémia poznačila život krajín EÚ s významnými dopadmi na ich ekonomiku, pomaly sa však všetci vraciame do normálu.

V najbližších mesiacoch bude potrebné prijať ďalšie opatrenia aspoň na čiastočné stlmenie vplyvov spomalenia ekonomiky, aby sa podarilo obnoviť ekonomický aj spoločenský život. A na to budú nevyhnutné hodnoverné štatistické údaje.

Uvedomujeme si, že pre tisícky firiem a živnostníkov je súčasnosť extrémne zložitým obdobím, pre mnohých až otázkou elementárneho prežitia. Preto sme hneď od začiatku hľadali možnosti, ako znížiť ich administratívnu záťaž v oblasti plnenia si povinností voči Štatistickému úradu SR.

Súčasne však vieme, že pre prijímanie vhodných kompenzačných opatrení a nasmerovanie pomoci je potrebná čo najdetailnejšia kvantifikácia poklesov a prepadov, preto dopyt po štatistických informáciách rastie. Nedokážeme ich však vytvoriť bez úzkej spolupráce s vami, podnikmi, podnikateľmi – našimi respondentmi.

Uvedomujeme si, že vaša záťaž je veľká, reportujete výsledky za celý rok 2019 a súčasne mesačné, prípadne štvrťročné dáta za extrémne náročný 2. štvrťrok tohto roka.

Naďalej však nevyhnutne potrebujeme údaje z oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, služieb, zahraničného obchodu, vývoja cien, tržieb aj zamestnanosti. Nenahraditeľné sú aj štatistiky z oblasti cestovného ruchu, reštaurácií a pohostinstiev a odvetví, ktoré v druhom štvrťroku museli úplne obmedziť svoje fungovanie. Potrebujeme zistiť, k akému prepadu HDP Slovenskej republiky v skutočnosti naozaj došlo, aby sa dali kvantifikovať aj dopady na rozpočtovú politiku štátu.

Znalosť faktov o rozsahu konkrétnych prepadov bude kľúčová pre nastavenie ďalšej systémovej pomoci zo strany Vlády Slovenskej republiky. Zároveň je potrebné vyhodnocovať aj účinnosť prijatých opatrení.

Hodnoverné štatistické informácie vytvorené z vašich podkladových údajov budú kľúčové pre tvorbu možných scenárov analytikov o tom, ako sa krajine podarí vysporiadať s následkami koronakrízy.

V mene týchto cieľov prosíme o pochopenie, spoluprácu a aktívnu participáciu na štatistických zisťovaniach.

Koronavírus sme už sčasti porazili, naďalej však máme všetci jeden spoločný cieľ – čo najskôr vrátiť Slovensko do bežného života. Tak si k tomu navzájom pomáhajme.

Alexander Ballek, predseda ŠÚ SR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS