ČLÁNOK
Pomalá vzostupná krivka
15. februára 2003

Doplnkové dôchodkové poistenie (DDP) na Slovensku poznáme vyše päť rokov. Na seniorské roky si dnes prilepšuje osobitnými platbami vyše 450-tisíc občanov. Keďže ide o nový druh poistenia, môžeme hovoriť o úspechu. Vzhľadom na to, aké možnosti ponúka, by sme však mohli hovoriť aj o neúspechu. Nárast klientov v oblasti doplnkového dôchodkového poistenia sa iba čaká. V mnohom mu iste pomôže rozsiahla osvetová kampaň o dôchodkovej reforme, ktorá od základu zmení sociálne zabezpečenie.

„V žiadnej z vyspelých krajín Európskej únie povinný systém dôchodkového poistenia nezabezpečí občanom viac ako päťdesiat percent z predchádzajúceho príjmu. Ak hovoríme, že priemerný dôchodok vo vyspelých krajinách dosahuje sedemdesiatpäť percent predchádzajúceho príjmu, tak to preto, lebo vyše 90 percent aktívneho obyvateľstva si sporí v rôznych formách penzijných fondov,“ hovorí Michal Szabo, generálny riaditeľ DDP Pokoj.

Dobrý posledný rok

Zo tri-štyri roky bola situácia na trhu doplnkových dôchodkových poisťovní ustálená. Najmä preto, že v prvých rokoch sa poisťovalo iba na základe zamestnávateľsko-zamestnaneckého princípu. Ak neplatil zamestnávateľ, nemohol sa pripoistiť ani zamestnanec. Po tom, ako novela zákona 123/1966 Z. z. sprístupnila tento produkt širokej verejnosti (okrem tých zamestnancov, ktorým sociálne poistenie riešia iné zákony), očakával sa poisťovací boom. Očakávania boli síce prehnané, ale napriek tomu sa postupne zvyšovali a zvyšujú počty poistencov v jednotlivých poisťovniach. V minulom roku sa činili najmä poisťovací agenti DDP Pokoj. Takmer strojnásobila počet svojich poistencov a iste k tomu dopomohol aj nový depozitár Tatra banka. Kontinuálne zvyšovala počet poistencov aj Tatry – Sympatia a Stabilita. Credit Suisse Life&Pension sa stále drží na poslednom mieste v počte poistencov – vyše tridsaťtisíc.

Opatrné platby

Dôvera v tento typ pripoistenia síce rastie, nie však tak, ako by si manažment, depozitári, správcovia aktív poisťovne i administrátori priali. Poistenci sú totiž v investovaní na osobný účet opatrní. Hoci priemerná suma platieb na poistné je vyše tisíc korún, do kategórie priemerných platiteľov patrí iba desať percent poistencov.

Do poistenia investujú väčšie sumy tí poistenci, ktorým dôchodok klope na dvere a počas posledných rokov zamestnania sa snažia čo najviac nasporiť. V každej poisťovni tvoria asi štvrtinu poistencov. Výhodou pre nich je, že dôchodkové doplnkové poisťovne neprispôsobujú produkt veku, tak ako napríklad komerčné poisťovne. Tri štvrtiny poistencov na poistnom šetria, prípadne mu dostatočne nedôverujú, a to sa prejavuje na poistných platbách. Platí axióma – čím dlhšie sa platí, tým menej. Čiže, ak 25-ročný občan začne prispievať do DDP sumou 1500,- Sk, bude mať o pár tisíc vyšší dôchodkový účet aj mesačný doživotný dôchodok, ako keď 30-ročný poistenec platí 2000,- Sk. Čím dlhšie človek platí, tým viac ušetrí na mesačných splátkach a tým viac dostane po odchode do dôchodku.

O čo ide?

Pozrime sa teda z odstupu času na fenomén doplnkové dôchodkové poistenie. Právny rámec na získanie doplnkového príjmu v starobe vytvára zákon NR SR č. 123/ 1996 Z. z., ktorý bol dva razy novelizovaný. Ostatná, nie však posledná novela umožňuje poistiť sa aj štátnym zamestnancom, samostatne zárobkovo činným osobám, čiže v konečnom dôsledku môžu vstúpiť do vzťahu s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou aj tí, ktorí nemajú takého ústretového a sociálne orientovaného zamestnávateľa, že ho neoslovia ani prípadné zľavy. Môže si uplatňovať úľavu na dani, a síce ide o tri percentá z úhrnu zúčtovaných miezd, a ďal-šie úľavy, ak platí poistné pre zamestnancov za zamestnancov v 3. alebo 4. kategórii. V prvopočiatkoch fungovania DDP sa zdôrazňoval fakt, že doplnkové poistenie je jednou z dôležitých súčastí sociálnej politiky vo firmách a podnikoch, a ponúkalo sa ako výhoda pri stabilite pracovných síl.

O čo ide v prípade doplnkového dôchodkového poistenia? O ďalší príjem v starobe, na dôchodku, v čase, keď už človek sám nedokáže zarábať peniaze na živobytie a žije z peňazí, ktoré si nasporil. Tento príjem je založený na dobrovoľnom prispievaní, na kapitalizácii finančných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na osobnom účte poistenca, a na úľave na daniach. Ide o desať percent z príjmu, ale maximálne do výšky 24-tisíc ročne.

Finančné prostriedky na osobných účtoch poistencov sa zhodnocujú a výnosy sa ročne pripisujú priamo na účet poistenca, po odrátaní poplatkov za správu. V prvých rokoch boli výnosy vyššie ako výnosy vkladov v bankách, postupom rokov klesali, prípadne budú aj nižšie. Závisí od toho, koľko nových poistencov dokáže tá-ktorá poisťovňa získať a na ako dlho. Platí axióma – čím dlhšie poistenec platí, tým väčšie výnosy, ale aj tým stabilnejšia poisťovňa.

Pomalý začiatok

Systém doplnkového poistenia mal pomalý rozbeh. Spôsobilo to viacero faktorov. Jedným z podstatných bol ten, že sa v prvých rokoch mohli do poistenia zapojiť iba zamestnanci, ktorým prispieval aj zamestnávateľ. Toto je v podstate dodnes najväčšia výhoda tohto druhu sporenia.

Začiatky boli vskutku ťažké a prírastky poistencov pomalé. Zamestnávatelia, ktorí podpísali s DDP predbežné zmluvy a deklarovali istý počet zamestnancov, ktorí sa v prípade potreby do poistenia zapoja, boli pri podpisoch konkrétnych zmlúv zdržanlivejší. A ešte zdržanlivejší sú v platbách. Ani zamestnanci nestáli v rade na poistné zmluvy, hoci im ich chlebodarcovia núkali peniaze navyše. Všetko potrebuje čas. A najmä osvetu, presviedčanie, prípadne masívnu reklamu, lebo na tú zvyknú naletieť viacerí. Doplnkovému dôchodkovému poisteniu netreba naletieť, treba si ho premyslieť, porozumieť mu. Je zaujímavé, že tejto forme prilepšenia na dôchodok verí omnoho menej ľudí ako klasickému životnému poisteniu, ktoré má okrem viacerých sľubovaných výhod a možných kompenzácií oproti doplnkovému dôchodkovému poisteniu aj nevýhody. Spomeňme iba jednu z nich – poistenec sa musí zaviazať platiť istý čas, ak však z objektívnych alebo subjektívnych príčin nie je schopný v určenom čase odviesť povinnú sumu, nedostane späť v prvých rokoch poistenia ani len tú sumu, ktorú poisťovni poukázal. Ak sa mu podobná situácia stane v DDP, môže prerušiť sporenie, ale o nasporenú sumu ani o zhodnotenie nepríde, má ju bezpečne uloženú na svojom osobnom účte. Dokonca môže bez následkov, ktoré by mali vplyv na jeho nasporenú sumu, meniť aj poisťovne. Jedinou nevýhodou pre poisťovňu však je fakt, že poistenec nepríde zároveň so sumou, ktorú si nasporil v inej poisťovni. V tej, do ktorej prechádza, začína odznova a nasporené peniaze na osobných účtoch sa mu zratúvajú až pri nároku na výplatu doplnkového dôchodku.

Investície finančných prostriedkov sú prísne sledované a určené zákonom. Finanční poradcovia a analytici si síce ťažkajú na konzervatívny prístup k zhodnocovaniu financií, avšak práve ten má byť zárukou bezpečnosti. Problémy iste nastanú, ak sa spoluvlastníkom DDP stanú zahraničné spoločnosti, ktoré budú chcieť umiestniť istú časť finančných prostriedkov aj v zahraničí. Zahraničného partnera získala ako prvá správcovská spoločnosť DDP Tatry – Sympatia a v minulom roku aj DDP Lipa, ktorá sa premenovala na Credit Suisse Life & Pension. Obe spoločnosti sa budú iste angažovať za zmeny, ktoré by umožnili investovať finančné prostriedky aj v zahraničí.

Vklady v doplnkových dôchodkových poisťovniach síce nie sú garantované štátom, avšak za dostatočné považujú predstavitelia jednotlivých spoločností, že ich neustále kontrolujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR. Otázku kontroly nad DDP, máme na mysli kontrolu nakladania so spravovanými peniazmi, by podľa niektorých názorov mal na seba prevziať Úrad pre finančný trh, prípadne iná nezávislá inštitúcia. Aj postavenie a kontrola DDP sa bude meniť, tak ako podmienky dôchodkového poistenia, sociálne i finančné.

Piaty na trhu

Celkom nedávno získala licenciu na činnosť v poradí piata doplnková dôchodková poisťovňa. Jej majiteľom je Danubia Holding, a.s., Bratislava, avšak zdá sa, že len na krátky čas. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Juraja Ondriša sa možno v najbližších mesiacoch podarí získať zahraničného partnera, ktorému chcú licenciu predať. „Doplnkové poistenie slúži na zábezpeku ľudí v starobe, čiže ide o produkt, ktorý potrebuje isté garancie, a tie môže dodať iba silná zahraničná spoločnosť, ktorá dokáže splniť záväzky,“ zdôvodňuje zámery spojiť sa so zahraničnými investičnými spoločnosťami J. Ondriš. Danubia Holding žiadala o udelenie licencie už za predchádzajúcej vlády. Minister Peter Magvaši, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny však tesne pred voľbami nesúhlasil s návrhom udeliť licenciu a dnes už nemá zmysel uvažovať nad tým prečo. Podstatné je, že minister Ľudovít Kaník licenciu tej istej spoločnosti vláde SR odporučil ešte počas prvých sto dní v úrade a tá ju schválila. Tento fakt prekvapuje ďalšie štyri subjekty, ktoré medzi sebou súťažia na malom slovenskom trhu. Tri z nich sa doteraz nemôžu spamätať z ročného náskoku, ktorý získala Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry – Sympatia.

Tretí pilier

Situácia v oblasti tohto druhu poistenia sa bude meniť. A to nielen na základe odvážnych predpokladov a prianí manažmentov poisťovní a ich zriaďovateľov, ale aj poistencov. Doplnkové dôchodkové poisťovne by mali byť rovnoprávnym pilierom – síce tretím v poradí, ale pilierom pripravovanej dôchodkovej reformy.

V koncepcii niekoľko rokov avizovanej a pripravovanej reformy majú stabilné postavenie, avšak podľa strojcov reformy – Michala Horvátha, Ivana Švejnu a Ľudovíta Kaníka – sa ich postavenie bude časom meniť. Podľa slov M. Horvátha môže časom prísť k tomu, že sa stanú súčasťou dôchodkových správcovských spoločností, ktoré budú administrovať a kapitalizovať osobné účty poistencov. Čiže je celkom možné, že sa napokon dočkajú porovnateľného postavenia, ako budú mať tieto povinné subjekty.

Minister Ľ. Kaník i dvaja členovia jeho tímu už boli obvinení z toho, že sa z času na čas objavovali v štatutárnych orgánoch Danubia Holding, takže majú k doplnkovému dôchodkovému poisteniu pozitívny vzťah. To znamená, že mu budú drukovať, pokiaľ budú môcť. Zatiaľ však majú dostatok problémov s koncepciou reformy dôchodkového zabezpečenia, takže doplnkové poistenie musí počkať. Aj tento druh poistenia však čakajú zmeny, a to najmä v oblasti investovania spravovaných finančných prostriedkov.

Je predčasné hovoriť aké, ale iste bude kopírovať podmienky, ktoré pripravovaný zákon o sociálnom poistení umožní dôchodkovým správcovským spoločnostiam.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS