ČLÁNOK
Poľnobanka sa chce zbaviť správcu fondov Agroinvest
8. októbra 2001

Predstavenstvo Poľnobanky, a.s. Bratislava posledný septembrový týždeň rozhodlo, že sa zbaví spoločnosti Agroinvest, ktorá spravuje podielové fondy. Ak ju nepredá, po mimoriadnom valnom zhromaždení by mala vstúpiť do likvidácie. Likvidácia Agroinvestu znamená aj likvidáciu jedného z najstarších podielových fondov, ktoré sa momentálne predávajú na trhu.

Spoločnosť AGROINVEST, správ. spol., a.s. je 100% konsolidovanou

dcérskou spoločnosťou Poľnobanky, a.s., Bratislava, ktorá je súčasťou UniCredito Italiano Group . Spoločnosť, pôvodne AGROINVEST, i.a.s., vznikla v roku 1991 za účelom správy aktív. Do určitého času spravovala dva investičné privatizačné fondy založené pre prvú vlnu kupónovej privatizácie Agofond a Biofond, ktoré sa neskôr transformovali.

Koncom roka 1992 založila svoj prvý uzavretý podielový fond – 1.PF Slnko. Fond vznikol v roku 1993 na dobu neurčitú a už v marci roku 1994 mala spoločnosť predaných takmer 10.400 podielových listov v nominálnej hodnote 3.000 Sk/ podielový list. Za obdobie od roku 1993 do roku 2000 vyplatila celkovo 3.599 Sk dividend na jeden podielový list, pričom aktuálna hodnota podielového listu k 28.2.2001 bola 3.545,19 Sk pri celkovej čistej hodnote majetku v podielom fonde 36,75 mil. Sk.

Podielový fond Slnko bol na Slovensku prvým fondom, ktorý „otvoril“, teda premenil z uzavretého fondu na otvorený.

Po transformácii a otvorení podielového fondu bolo snahou spoločnosti dosiahnuť čo najväčší počet predaných podielových listov a naďalej zveľaďovať majetok podielnikov. Za minulý rok vyplatil fond výnosy 345 Sk na jeden vtedy ešte trojtisícový podielový list.

Investičná spoločnosť zrušila v júli tohto roku evidenciu podielových listov v Stredisku cenných papierov SR a evidencia podielnikov je v sidle spoločnosti. Okrem toho spoločnosť upravila stanovy podielového fondu tak, že minimálna hranica investície bola určená na 1500 SK. Podľa nového štatútu je jeden počiatočný podiel fondu 1 SKK, teda investori, ktorí vložili do fondu 3000 Sk majú 3000 kusov jednokorunových podielov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS