ČLÁNOK
Poľnobanka do konca septembra so ziskom 128 mil. Sk
5. novembra 2001

Poľnobanka, a.s., Bratislava dosiahla ku koncu septembra zisk pred zdanením takmer 128 mil. Sk. V treťom štvrťroku pritom banka hospodárila len s miernym ziskom v objeme 21,6 mil. Sk, v druhom kvartáli dokonca vykázala stratu 11,8 mil. Sk. Hospodársky výsledok v treťom štvrťroku podľa zverejnených údajov ovplyvnil mierny pokles nákladov banky, najmä však nárast ostatných prevádzkových výnosov takmer na päťnásobok úrovne z konca júna. Poľnobanka vytvorila za tri štvrťroky 360,83 mil. Sk rezerv a opravných položiek, naopak rozpustila 690,6 mil. Sk.

Bilančná hodnota banky vzrástla v treťom kvartáli o 4 % na septembrovú úroveň 29,416 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom sa na celkových aktívach podieľali takmer 48 percentami, keď dosiahli 14,064 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho predstavovali viac ako 1 mld. Sk. Banka ku koncu septembra držala 4,389 mld. Sk v štátnych cenných papieroch. Viac ako 2,422 mld. Sk banka deponovala v emisnej banke, na šekových a poštových účtoch a v pokladničnej hotovosti.

Viac ako 70 % zdrojov banky tvorili záväzky voči klientom, ktoré k ultimu septembra dosiahli 20,779 mld. Sk. Záväzky voči iným bankám boli na úrovni 3,325 mld. Sk, prostredníctvom vkladových certifikátov banka získala 1,096 mld. Sk. Základné imanie banky zostalo na nezmenenej úrovni 2,718 mld. Sk. Kapitálová primeranosť Poľnobanky bola na konci septembra 18,69 %.

Prvý tri štvrťroky sa v Poľnobanke niesli v znamení štrukturálnych zmien súvisiacich s nástupom strategického akcionára UniCredito Italiano, ktorý v banke vlastní 72,39 % akcií. Prvé výsledky spolupráce s majoritným vlastníkom sa prejavili v rozšírení ponuky bankových produktov a služieb, ako aj v implementácii progresívnych bankových riadiacich postupov. Druhým najvýznamnejším akcionárom s 19,9 % akcií je Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS