ČLÁNOK
Podpis zmluvy o predaji IRB sa očakáva v prvý decembrový týždeň
19. novembra 2001

Zmluvu o predaji majoritného podielu v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. (IRB) maďarskej sporiteľni OTP Bank by mali predstavitelia oboch zúčastnených strán podpísať v prvý decembrový týždeň. Povedala to v piatok ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Maďarský investor za 92,55-percentný podiel v banke zaplatí 700 mil. Sk. Z tejto sumy predstavuje 526,115 mil. Sk cenu za štátny 69,56-percentný podiel a 173,885 mil. Sk za 22,99-percentný podiel Slovenskej poisťovne v IRB. Podmienkou kúpy IRB zo strany OTP je prevzatie štátnych záruk slovenskou vládou za úvery, ktoré IRB poskytla Slovenským elektrárňam, a.s. v plnom rozsahu. Tieto úvery v portfóliu IRB predstavovali k 30. septembru minulého roka viac ako 12 mld. Sk, ich celková výška by však mala klesnúť na 10,582 mld. Sk, keďže časť z nich sa presunie na Všeobecnú úverovú banku.

Fond národného majetku SR zároveň poukáže do IRB prostriedky v objeme 259 mil. Sk na kompenzáciu daňových nedoplatkov za roky 1994 a 1995. Štát sa tiež zaviaže odškodniť OTP Bank v prípade budúcich daňových nedoplatkov a sankcií súvisiacich s činnosťou IRB pred dňom uzavretia transakcie. Súčasne bude ručiť za záväzky banky z prehratých súdnych sporov okrem tých, ktoré sa platia z viazaného účtu, ktorý na tento účel vznikne. IRB bude musieť zároveň podpísať dohodu so Slovenskou konsolidačnou a Konsolidačnou bankou, ktoré potvrdia neexistenciu nárokov voči IRB v súvislosti s reštrukturalizovanými úvermi alebo nárokov zo spolupráce pri vymáhaní dlhov.

Maďarský investor vloží na viazaný účet prostriedky do jedného dňa od udelenia štátnej záruky na úver poskytnutý Slovenským elektrárňam. Kúpna cena sa prevedie v deň uzavretia transakcie, ktorý nastane po splnení všetkých podmienok uzavretia. Z kúpnej ceny sa 250 mil. Sk prevedie na viazaný účet spravovaný IRB a bude slúžiť na úhradu záväzkov banky z určených prehratých súdnych sporov a spojených nákladov v primeranej výške. Účet bude existovať štyri roky.

OTP Bank je podľa podmienok privatizačnej zmluvy povinná vlastniť viac ako 50 % základného imania IRB aspoň päť rokov. Do 12 mesiacov od uzavretia transakcie bude musieť navýšiť základné imanie banky o 1 mld. Sk. Povinnosťou OTP bude pokračovať a rozvíjať v IRB bankovú činnosť a zabezpečiť odborný rast a rozvoj zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS