ČLÁNOK
Podozrenie z nafukovania majetku Drukosu o 2,8 mld. Sk
25. februára 2002

Spoločnosť Drukos Banská Bystrica rozšírila podávanie svojich žalôb na denník Práca, BCPB a vydavateľa denníka Pravda a.s. Perex. Žaloba na denník Práca a BCPB, ktorá bola 19. februára 2002 podaná na Okresnom súde v Bratislave I, je spojená s článkom Vladimíra Bačišina pod názvom „Privedie núdza Mojžiša späť do lona štátu?“, uverejnenom v denníku Práca 16.2. Podľa Drukosu sú informácie z článku zavádzajúce, polopravdivé a skresľujúce. Žaloba, ako informovala hovorkyňa Drukosu Ivana Janáková, je podaná z dôvodu ochrany dobrej povesti firmy a poskytnutia primeraného zadosťučinenia. BCPB žalujeme z toho dôvodu, že niektoré v článku zverejnené informácie mohli pochádzať iba z tohto zdroja, i keď v zmysle zákona sa takéto údaje poskytovať nemôžu, skonštatovala I. Janáková v nadväznosti na to, že burza v spomenutom článku Práce vôbec nefiguruje.

Oceniteľné práva

Podľa súvahy spoločnosti Drukos, a.s. Banská Bystrica tvoria oceniteľné práva 2 812 miliónov Sk. Presnejšie povedané ide 2,8 miliardy korún Toto číslo nachádza v položke súvahy spoločnosti aktíva. Čo sú to aktíva? Aktíva je ľavá strana súvahy firiem, ktorá vyjadruje stav imania a člení sa a) podľa ekonomického určenia majetku, napríklad základné prostriedky, zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky a ostatné aktíva (cenné papiere, účasti, podiely), b) podľa likvidity položiek, napríklad peňažná hotovosť, vklady v bankách, ostatné zásoby, pohľadávky, základné prostriedky. Členenie podľa ekonomického určenia sa uplatňuje v európskej kontinentálnej oblasti, členenie podľa likvidity v anglo-americkej sfére.

V prípade spoločnosti Drukos pri 2,8 mld. SK ide o 31% bilančnej sumy a súčasne 55% vlastného imania spoločnosti. V odstavci prospektu emitenta cenných papierov z 20. decembra 2001 s názvom patenty, licencie a iné dôležité zmluvy je o nich zmienka len jednou vetou. Tieto oceniteľné aktíva nie sú zrejme aktivované, preto investorom nie je známe ako oceniteľné práva prispievajú k tržbám spoločnosti. Nedostatočné vyjadrenie sa k tomuto bodu budí podozrenie, že imanie spoločnosti je „nafúknuté“. Tieto údaje sú zaujímavé najmä preto, lebo akciami spoločnosti Drukos sú ručené členské vklady do družstva BDV. Polovica z majetku, ktorý pripadá na jednu akciu sú oceniteľné práva.

Koľko čo stojí.

Čo sa skrýva za číslom 2,8 miliardy SK? Spoločnosť Drukos má registrované ochranné známky na meno spoločnosti a produkty vykonávané samotnou spoločnosťou s právoplatným rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva. Ide o úžitkové vzory „podlahová stavebná zostava“, „teploizolačná strešná zostava“ a „stenová konštrukcia“. Okrem toho spoločnosť vlastní niekoľko ochranných známok Drukos pre Slovenskú republiku, Nemecko, Rakúsko, Benelux, Čínu, Chorvátsko, Ruskú federáciu, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Českú republiku a Ukrajinu.

V prospekte emitenta chýba komentár k výkazom spoločnosti. Najmä k spomínanej časti bilancie: oceniteľné práva, finančné investície, pohľadávky, cudzie zdroje, ostatné aktíva a pasíva. Celkovo sa základné imanie spoločnosti javí nafúknuto, napríklad tržby nekorešpondujú s výškou základného imania. Pomer 0,56 v materskej spoločnosti, respektíve 0,63 u konsolidovaného celku je neobvykle nízky pre firmu, ktorej hlavným predmetom činnosti je obchod. Dá sa predpokladať, že audítor, ktorý schválil výkazy a hodnotenia nekonal s potrebnou opatrnosťou.

Kto sú majitelia

Podľa dostupných údajov o vydaných cenných papieroch spoločnosti Drukos, a.s. Banská Bystrica existuje názor, že nie vždy je zrejmá konsolidovaná štruktúra firiem v skupine Drukos a ich vzájomné prepojenia. Znamená to, že nie vždy je známe kto koho vlastní. Preto záujemca o investovanie do akcií Drukos, a.s. Banská Bystrica musí využiť iné verejne dostupné informácie ako napríklad obchodný register, alebo jeho elektronická verzia na internete.

Spoločnosť Drukos, a.s. Banská Bystrica vlastní právnická osoba. Ide o spoločnosť pre podporu chudobných a chorých. Do 4. decembra 1999 bola jej majiteľom Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica. Po tomto dátume je jej majiteľom poločnosť pre ekonomiku a sociálny rozvoj, ktorej majiteľmi sú František Mojžiš a Lenka Mojžišová.

Toľko o majiteľoch, ale vráťme sa k akciám vydaným spoločnosťou Drukos. Okrem iného samotná spoločnosť Drukos, a.s. Banská Bystrica nespĺňa podmienky pre kótovanie cenných papierov, ktoré vydala Burza cenných papierov v Bratislave. Tie určujú koľko akcií musí byť vo voľnom obehu, pre ktorý sa používa pojem free float, teda koľko cenných papierov musí vlastniť verejnosť. Podľa Pravidiel pre prijatie akcií na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave aspoň 15% z celkového objemu zastupiteľných akcií musí byť v rukách verejnosti, alebo trhová kapitalizácia časti emisie v rukách verejnosti je minimálne 50 mil. Sk. Túto podmienku spoločnosť Drukos, a.s. Banská Bysrica nespĺňa. O trhovej kapitalizácii však ťažko hovoriť, pretože celkový objem obchodov je minimálny a cena nie je generovaná ponukou a dopytom. Situáciu najviac ozrejmí to ak bude známe, kto predáva a kto nakupuje na Burze cenných papierov v Bratislava akcie spoločnosti Drukos a ako sa vytvára ich cena.

Podľa dostupných informácií u členov orgánov spoločnosti nie je jasná ich manažérska skúsenosť. Mali by to byť údaje o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania a odbornej praxi členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov a o tom, či boli v minulosti odsúdení za trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania emitenta a ich odsúdenie nebolo zahladené,

sumu odmien osôb za posledných dvanásť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti a sumu odmien, ktoré tieto osoby získali prostredníctvom podnikateľských subjektov, s ktorými je emitent majetkovo prepojený. Tieto informácie je akciová spoločnosť povinná zverejniť na základe vyhlášky Ministerstva financií SR 69/2001, ktorá upravuje vydávanie prospektu.

Kto sú audítori

Drukos, a.s. Banská Bystrica doposiaľ neinformoval o podiele manažérov na hlasovacích právach vykonávaných sprostredkovane. Pri opise hmotného majetku spoločnosťou Drukos, a.s. Banská Bystrica je uvedená ťarcha v prospech IRB za investičný úver a vzťah s Dopravnou bankou, a.s. Banská Bystrica. Tento informácie nie sú uvedené v zozname úverov, ani v komentári o podsúvahových položkách. Napriek tomu spoločnosť Drukos, a.s. Banská Bystrica vyhlásila o podsúvahových položkách, že neexistujú. Účtovnú závierku za roky 1998 a 2000 vykonala firma Interaudit Zvolen, audítor Lenka Naňová a za rok 1999 Michal Lacko zo spoločnosti Interaudit Levice. Výroky audítorov boli Bez výhrad.

Písané pre denník Práca

Údajez konsolidovaného výkazu ziskov a strát a.s. Drukos(v tis. Sk)
1998
1999
2000
Tržby za predaj tovaru
1459 878
1534 398
1882 991
Prevádzkový hospodárskyvýsledok
335222
511791
458575
Hospodársky výsledokz finančných operácií
-321959
-480308
-345188
Mimoriadny hospodárskyvýsledok
-4679
-571
-70365
Hospodársky výsledokza účtovné obdobie
-5901
15371
1319
Údajez konsolidovanej súvahy
Aktíva
2144 903
4672 578
8961 235
Stále aktíva
1273 522
1197 793
5190 995
Obežné aktíva
830489
2544 790
3252 284
Ostatné aktíva
40892
929950
490923
Pasíva
2144 903
4672 578
8961 235
Základné imanie
3068
3068
5020 036
Vlastné imanie
51458
63951
5089 978
Cudzie zdroje
2056 218
3699 142
2863 949
Ostatné pasíva
37227
909440
1007 308

Zdroj: Drukos, a.s.

Údajez konsolidovaného výkazu ziskov a strát a.s. Drukos(v tis. Sk)
1998
1999
2000
Tržby za predaj tovaru
1459 878
1534 398
1882 991
Prevádzkový hospodárskyvýsledok
335222
511791
458575
Hospodársky výsledokz finančných operácií
-321959
-480308
-345188
Mimoriadny hospodárskyvýsledok
-4679
-571
-70365
Hospodársky výsledokza účtovné obdobie
-5901
15371
1319
Údajez konsolidovanej súvahy
Aktíva
2144 903
4672 578
8961 235
Stále aktíva
1273 522
1197 793
5190 995
Obežné aktíva
830489
2544 790
3252 284
Ostatné aktíva
40892
929950
490923
Pasíva
2144 903
4672 578
8961 235
Základné imanie
3068
3068
5020 036
Vlastné imanie
51458
63951
5089 978
Cudzie zdroje
2056 218
3699 142
2863 949
Ostatné pasíva
37227
909440
1007 308

Zdroj: Drukos, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS