ČLÁNOK
Podnikateľské prostredie podľa PAS stagnuje
25. januára 2002

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku v poslednom štvrťroku 2001 stagnovala. Vyplýva to z z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska – stálej konferencie Centra pre hospodársky rozvoj (CPHR) o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS). Index podnikateľského prostredia (IPP) totiž dosiahol ku koncu posledného štvrťroka 2001 hodnotu 102,72 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom iba mierne zvýšenie o 0,69 %.

V štvrtom štvrťroku 2001 došlo podľa názorov podnikateľov v právnom a regulačnom rámci k miernemu zníženiu hodnotenia najmä v oblasti obchodnej a pracovnoprávnej legislatívy o 1,3 %. Na druhej strane sa zlepšila legislatíva upravujúca dane, odvody, poplatky a investície o1,3 %, čo možno pripísať prijatiu novely zákona o dani z príjmov, ktorá znížila celkové daňové zaťaženie, zlepšila podmienky odpisovania majetku a vytvorila lepšie predpoklady na investovanie. Zlepšenie o 1,3 % zaznamenala regulácia zahraničného obchodu v súvislosti s návrhom nového systému udeľovania dovozných a vývozných licencií.

V kategórii vplyvu ostatných vonkajších faktorov na podniky sa hodnotenie v poslednom štvrťroku mierne zlepšilo najmä vďaka stabilite výmenného kurzu slovenskej koruny o 3,3 % a cenovej stabilite o 2,1 %. Najvýraznejší pokles zaznamenali položky úroveň byrokracie, korupcie na úradoch o 2,2% a efektívnosť hospodárenia štátu a prístup k štátnej pomoci o 1,7 %.

Najvýraznejšie zmeny v kategórii sledujúcej vplyvy podnikov na podnikateľské prostredie zaznamenali položky výkonnosť, produktivita a ziskovosť s rastom o 5,4 %, podpora miestneho regiónu a dobročinnosť s rastom o 4,5 %. Súviselo to najmä s posilnením marketingu a predaja v predvianočnom období. Ani jedna položka v tejto kategórii nezaznamenala medzikvartálny pokles.

Vývoj v poslednom polroku ukazuje, že podnikatelia na jednej strane vítajú stabilitu makroekonomického a trhového prostredia, na druhej strane sú však nespokojní s vývojom v oblasti štátnej správy z pohľadu bujnejúcej byrokracie, korupcie a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. Medzery vidia aj v oblasti prijímania legislatívy a jej uplatňovania v praxi. Predpokladom ďalšieho rozvoja kvality podnikateľského prostredia budú podľa prieskumu predovšetkým zmeny smerujúce k zníženiu administratívnej náročnosti a zvýšeniu flexibility vybavovania podaní pri realizácií úkonov spojených s podnikaním a vytváranie predpokladov pre zníženie úrovne byrokracie a korupcie. Dôležité bude aj opatrenia na zabezpečenie lepšej vymáhateľnosti práva a uplatňovanie legislatívy v praxi, ako aj sprehľadnenie a zefektívnenie správy štátnych finančných tokov prúdiacich do ekonomiky.

Cieľom IPP PAS je pravidelne monitorovať a hodnotiť úroveň kvality podnikateľského prostredia na Slovensku. IPP PAS monitoruje vývoj v troch 10-položkových kategóriách, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu podnikateľského prostredia. V prvej kategórii sa sleduje vplyv právneho a regulačného rámca, v druhej vplyv ostatných externých podmienok na podnik. Tretia kategória mapuje vplyv podniku na svoje okolie, a tým aj celé podnikateľské prostredie. PAS hodnotu indexu aktualizuje pravidelne v štvrťročných intervaloch, a to vždy krátko po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka. PAS vznikla v novembri tohto roka. Jej zakladateľmi sú CPHR a Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS