ČLÁNOK
Podmienky na udelenie bankového povolenia sa zmiernia
29. júla 2003

Podmienky na udelenie bankového povolenia sa od budúceho roka zmiernia, v žiadostiach o udelenie bankového povolenia už totiž nebude potrebné preukazovať a skúmať odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb navrhovaných za vedúcich zamestnancov banky. Nebude sa to však týkať navrhovaných členov predstavenstva a dozornej rady banky alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách, ktorý vypracovalo Ministerstvo financií SR (MF) s Národnou bankou Slovenska (NBS). Rezort financií aj centrálna banka pritom do medzirezortného pripomienkového konania predložili vlastné alternatívy požiadaviek na odbornú spôsobilosť vedúcich zamestnancov banky.

Novela upravuje aj definíciu vlastných zdrojov financovania bánk tak, aby na primeranosť týchto zdrojov mali vplyv všetky riziká, ktorým sú vystavené aktíva bánk a tiež iné pozície bánk. Komplexnejšie a dôslednejšie zohľadnenie a riadenie všetkých existujúcich rizík je totiž podľa MF nevyhnutné v záujme udržania stability celého bankového sektora. Zákon tiež ukladá, aby banka poskytovala zvýhodnené úvery svojim zamestnancom do výšky 5 % vlastných zdrojov a nie do výšky 5 % základného imania banky.

Predchádzajúci súhlas NBS sa od januára bude vyžadovať podľa návrhu novely aj na nadobudnutie alebo prekročenie 66-percentného podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v banke. Doteraz sa predchádzajúci súhlas centrálnej banky vyžaduje na nadobudnutie alebo prekročenie takéhoto podielu v rozsahu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 %. Rovnako sa ohlasovacia povinnosť bude vzťahovať aj na zamýšľané zníženie podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach pod 66 %.

Novela MF a NBS zosúlaďuje súčasne platný zákon o bankách s viacerými zákonmi, ktoré boli schválené až po jeho prijatí. Ide napr. o zákon o ochrane osobných údajov, zákon o cenných papieroch a investičných službách, zákon o účtovníctve, zákon o poisťovníctve, zákon o platobnom styku, zákon o ochrane vkladov alebo zákon o dohľade nad finančným trhom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS