ČLÁNOK
Podmienky kolektívneho investovania sa od januára zmenia
1. októbra 2003

Od budúceho roka si správcovské spoločnosti budú môcť rozšíriť predmet činnosti o ďalšie investičné služby, napr. o riadenie portfólia investícií pre individuálnych klientov. Plná harmonizácia pravidiel kolektívneho investovania s pravidlami Európskej únie (EÚ), na základe nového zákona o kolektívnom investovaní, ktorý v utorok s legislatívno-technickými pripomienkami schválila vláda, však pre ne bude znamenať prísnejšie pravidlá obozretného podnikania v oblasti kapitálovej primeranosti alebo v oblasti obmedzenia a rozloženia rizika investovania majetku v podielovom fonde. Od januára by sa mali zmeniť aj pravidlá distribúcie podielových listov – zavedie sa zjednodušený predajný prospekt.

Nový zákon má sprísniť podmienky pre udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Rovnako chce doplniť povinnosť spoločnosti a depozitára viesť evidenciu pokynov a zmlúv, sprísniť propagáciu podielových fondov a tiež umožniť Úradu pre finančný trh udeľovať sankcie aj štatutárom správcovskej spoločnosti podobne, ako je to v prípade bánk a obchodníkov s cennými papiermi. Mala by sa tým podľa ministerstva financií zvýšiť ochrana účastníkov kolektívneho investovania. Od vstupu Slovenska do EÚ rozšíri právo na založenie a slobodu poskytovania služieb v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru tzv. európsky pas aj na tuzemské správcovské spoločnosti a správcovské spoločnosti z členských štátov.

K ultimu minulého roka pôsobilo na Slovensku podľa Asociácie správcovských spoločností deväť domácich a deväť zahraničných správcovských spoločností, depozitára im robilo osem bánk. Deväť tuzemských správcovských spoločností spravovalo ku koncu uplynulého roka v 95 podielových fondoch majetok v hodnote 18,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS