ČLÁNOK
Podľa návrhu štátneho rozočtu daňové príjmy vzrastú na 210,9 mld. Sk
20. októbra 2002

Podľa návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý v piatok zverejnilo Ministerstvo financií SR (MF), budú daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2003 predstavovať 210,9 mld. Sk. Daňové príjmy sa tak medziročne zvýšia o 30,2 mld. Sk, pričom oproti tohtoročnému očakávanému plneniu je táto suma o 22,2 mld. Sk vyššia. Tento nárast podľa MF spôsobili vo výške 7,3 mld. Sk pripravované novely daňových zákonov a 14,9 mld. Sk predstavuje rast vďaka rastu ekonomiky.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku MF navrhuje vo výške 73,7 mld. Sk. Patrí sem daň z príjmov fyzických osôb, právnických osôb a daň z príjmov vyberaná zrážkou. Celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov MF odhaduje na úrovni 35,5 mld. Sk. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2002 je tento odhad vyšší o 4,9 mld. Sk. Pretože ide o podielovú daň, do štátneho rozpočtu by malo smerovať 28 mld. Sk a obce by sa na celkovom výnose mali podieľať sumou 7,5 mld. Sk. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast podielu do obcí o 200 mil. Sk. Výnos dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti MF rozpočtuje na úrovni 5,7 mld. Sk.

Daň z príjmov právnických osôb sa odhaduje vo výške 30,9 mld. Sk. V medziročnom porovnaní ide o absolútny nárast vo výške 6,6 mld. Sk a oproti očakávanej skutočnosti tohto roka je to nárast vo výške 1,6 mld. Sk. Z rozpočtovanej sumy by malo smerovať do štátneho rozpočtu 29,3 mld. Sk a do rozpočtov obcí 1,6 mld. Sk. Daň z príjmov vyberaná zrážkou, ktorá sa uplatňuje pri zdaňovaní úrokov, výnosov z účtov, akcií, podielových a vkladových listov a dlhopisov, MF odhaduje pri miernom náraste na 10,7 mld. Sk. Dane z majetku MF na budúci rok rozpočtuje vo výške 1,2 mld. Sk. Ide o dane z dedičstva a darovania a dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Domáce dane na tovary a služby predstavujú najväčší objem daňových príjmov. Patria sem daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti. Príjmy z dane z pridanej hodnoty MF navrhuje vo výške 95,9 mld. Sk. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok ide o nárast o 13,9 mld. Sk a oproti očakávanej skutočnosti v tomto roku to predstavuje zvýšenie o 11,9 mld. Sk. Spotrebné dane MF odhaduje na 35 mld. Sk, čo oproti rozpočtu na rok 2002 predstavuje nárast o 4,1 mld. Sk. Podľa jednotlivých druhov spotrebných daní najväčší výnos do štátneho rozpočtu pôjde z dane z minerálnych olejov (21,3 mld. Sk), z liehu (4,7 mld. Sk) a z piva (1,8 mld. Sk). Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti MF navrhuje vo výške 1,6 mld. Sk. Ide o cestnú daň vo výške 1,6 mld. Sk, ktorá bude plynúť do štátneho rozpočtu, zvyšných 0,9 mld. Sk je určených pre obce. Súčasťou týchto daní je aj daň za dobývací priestor s očakávaným výnosom 5 mil. Sk.

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií sa rozpočtujú vo výške 3,5 mld. Sk. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou v tomto roku uvedený výnos zohľadňuje všeobecné zníženie colných sadzieb na základe Uruguajského kola Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) na vybrané druhy tovarov, ako aj uplatňovanie preferenčných sadzobných opatrení vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o zónach voľného obchodu, ktoré súvisia s integráciou SR do európskych štruktúr.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS