ČLÁNOK
Podla MMF treba pred reformou daní upravit výdavky ŠR
8. mája 2003

Podla Medzinárodného menového fondu (MMF) sa slovenská vláda musí v najbližšom období sústredit najmä na fiškálnu konsolidáciu, zníženie inflácie, zníženie schodku bežného úctu platobnej bilancie a nezamestnanosti. „Ak chce vláda v roku 2006 dosiahnut deficit verejných financií (VF) na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), v tomto roku by deficit nemal prekrocit 5 % HDP,“ uviedol v stredu vedúci misie fondu na Slovensku Juan Jose Fernandez-Ansola. Dosiahnutie plánovaného schodku VF v roku 2004 však môže byt podla neho problematickejšie kvôli predpokladaným výpadkom danových príjmov a plánovanej danovej reforme, ktorú Ansola hodnotí ako radikálnu a nezvycajnú v porovnaní s clenskými štátmi Európskej únie.

Podla MMF by reforme daní mala predchádzat reforma výdavkov štátu. „Redukcia výdavkov so starostlivo zváženými prioritami predstavuje jedinú možnost, ako spojit fiškálnu konsolidáciu s plánovanou danovou reformou,“ uvádza fond. Aby však SR do roku 2006 splnila Maastrichtské kritérium deficitu VF, musí podla fondu rocne znižovat schodok VF asi o 1 % HDP. Do vycísleného schodku by pritom mali byt podla fondu zapocítané aj náklady na dôchodkovú reformu vo výške asi 1 % HDP.

Sústavná fiškálna konsolidácia, zameraná podla Ansolu najmä na znižovanie výdavkov v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí, je podla fondu potrebná aj na zníženie tlakov na vonkajších úctoch platobnej bilancie a na zabezpecenie fiškálnej solventnosti. Napriek nedávnemu pokroku totiž MMF predpokladá, že pocas nasledujúcich dvoch rokov zostane schodok bežného úctu na úrovni 6 % HDP, co je síce udržatelná úroven, ale ponechala by slovenské hospodárstvo zranitelné voci vonkajším šokom.

Vláda by mala tiež urobit opatrenia na zvýšenie produktivity práce a podporu investícií a reformovat trh práce a dávok. MMF totiž opät upozornuje, že miera nezamestnanosti v SR nad úrovnou 17 % je jedna z najvyšších medzi kandidátskymi štátmi, pricom tento stav scasti spôsobuje nepružnost trhu práce.

Misia MMF navrhuje tiež cielit menový rámec na nízku infláciu. Plánované dalšie zvýšenie štátom regulovaných cien a nepriamych daní totiž podla fondu pravdepodobne skomplikuje plnenie zámeru vlády znížit infláciu do roku 2006 na úroven požadovanú Maastrichtskou zmluvou. Až splníme Maastrichtské kritériá, navrhuje MMF co najskoršie zavedenie eura, nakolko tak malá a otvorená ekonomika, ako je slovenská, by si nedokázala zachovat nezávislú menovú politiku.

MMF predpovedá Slovensku na tento rok mieru reálneho rastu HDP na úrovni 4 %. V roku 2004 by mal podla fondu rast HDP zrýchlit na 4,2 %. Priemerná rocná miera inflácie v SR by sa mala v tomto roku zvýšit z vlanajších 3,3 % na 8,8 %, avšak v roku 2004 by sa mala zmiernit na 7,5 %. Deficit na bežnom úcte platobnej bilancie by mal podla správy MMF klesnút v tomto roku z vlanajších 8,2 % HDP na úroven 6,6 % HDP a o rok neskôr na 6,3 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS