ČLÁNOK
Podľa českých štandardov dosiahla ČSOB zisk 3,368 mld. Kč
26. marca 1999

V roku 1997 banka vykázala zisk po zdanení 3,473 mld. Kč. Bilančná suma banky vzrástla medziročne o 14,4 % na 279,932 mld. Kč. Banka vytvorila opravné položky a rezervy k úverom a na záruky vo výške 14,905 mld. Kč v porovnaní 15,170 mld. Kč v roku 1997.
K ultimu minulého roka banka evidovala vo svojom portfóliu štátne pokladničné poukážky (ŠPP) a iné pokladničné poukážky (PP) prijímané Českou národnou bankou (ČNB) k refinancovaniu v objeme 47,570 mld. Kč v porovnaní s 15,984 mld. Kč v roku 1997. Obligácie a iné cenné papiere s pevným výnosom predstavovali k ultimu roka 11,982 mld. Kč v porovnaní s 16,793 mld. Kč v roku 1997. Pohľadávky ČSOB voči klientom poklesli o 4,7 % na 108,386 mld. Kč, pohľadávky voči bankám dosiahli 79,712 mld. Kč, čo je o 25 % viac ako v roku 1997. Záväzky ČSOB voči bankám vystúpili z 69,716 mld. Kč na 98,006 mld. Kč, voči klientom sa zvýšili o 5,34 % na 120,726 mld. Kč.
Výnosy banky z úrokov a podobné výnosy boli v minulom roku vo výške 26,548 mld. Kč, náklady na úroky a podobné náklady sa pohybovali na úrovni 17,612 mld. Kč. Pohľadávky zo spotových, termínových a opčných operácii vystúpili v porovnaní so záverom roka 1997 o 85 % na 249,564 mld. Kč, záväzky banky zo spotových, termínových a opčných kontraktov boli v minulom roku 248,737 mld. Kč v porovnaní s 134,960 mld. Kč v roku 1997. Zisk z finančných operácii za uplynulý rok mierne poklesol a dosiahol 3,023 mld. Kč.
Proces predaja ČSOB sa začal už v minulom roku a s jeho dokončením sa počíta v polovici tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS