ČLÁNOK
Podiel deficitu bežného účtu (BÚ) platobnej bilancie na hrubom domácom produkte (HDP) SR dosiahol v prvom kvartáli tohto roku hodnotu 9,7 %
22. júna 1998

Podiel deficitu bežného účtu (BÚ) platobnej bilancie na hrubom domácom produkte (HDP) SR dosiahol v prvom kvartáli tohto roku hodnotu 9,7 %. V porovnaní s hodnotou dosiahnutou ku koncu minulého roka tak tento ukazovateľ stúpol takmer o 3 %. Zatiaľ sa tak výsledky bilancie bežného účtu nepribližujú k tohtoročným zámerom Národnej banky Slovenska (NBS) ani ministerstva hospodárstva (MH). NBS totiž ku koncu tohto roku očakáva zníženie podielu BÚ / HDP o dva percentuálne body, teda na 4,9 %, zatiaľ čo MH SR definovalo svoje ciele pre tento rok v oblasti znižovania tohto ukazovateľa v rozmedzí 5 až 6 %. Obe inštitúcie však zároveň prejavili pri zverejnení výsledkov za prvý štvrťrok 1998 nespokojnosť s vývojom obchodnej bilancie. V prvom kvartáli bol v SR vytvorený HDP vo výške 166,2 mld. Sk, pričom BÚ platobnej bilancie vykázal schodok takmer 16,2 mld. Sk. Na celkovom deficite bežného účtu sa najväčšou mierou podieľa obchodná bilancia, ktorej deficit za prvé tri mesiace tohto roku predstavoval 16,6 mld. Sk. Vzhľadom na pokračujúci trend znižovania exportnej výkonnosti a pomalého zvyšovania dovoznej náročnosti slovenskej ekonomiky nemožno uvažovať so zásadným prelom v jej výsledkoch. Exportná výkonnosť klesá sústavne už štyri roky a v prvom štvrťroku 1998 sa dostala na najnižšiu hodnotu od vzniku SR – 51,8 % HDP. Dovozná náročnosť zaznamenala pokles po zavedení dovoznej prirážky, od tej doby však pomaly rastie až na aktuálnych 61,9 %. V roku 1997 sa v druhom polroku v bilancii BÚ jasne prejavil vplyv zavedenia dovoznej prirážky. Vďaka tomuto opatreniu sa znížil podiel deficitu BÚ na HDP v treťom a štvrtom štvrťroku pod hranicu 5 %, pričom v prvých dvoch kvartáloch presahoval 10 %. Dovozná prirážka sa uplatňovala od 21. júla 1997 pri približne troch štvrtinách všetkých dovozov vo výške 7 %. Podľa údajov MH znamenalo jej uplatňovanie v minulom roku zníženie pasívneho salda obchodnej bilancie o takmer 5,2 mld. Sk. Od 1. januára tohto roku sa však jej výška na základe rozhodnutia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) znížila na 5 % a od 1. apríla na 3 %. Jej efekt sa tak postupne znižuje. Od 1. októbra sa pri dovozoch do SR dovozná prirážky úplne eliminuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS