ČLÁNOK
Pobočka ČSOB v SR vykázala stratu
4. decembra 1997

Strata vyplynula predovšetkým z nutnosti tvorby rezerv na klienta Slovenská Inkasní (SI), s. r. o. v objeme 1 060,5 mil. Sk. SITA o tom informoval tlačový tajomník spoločnosti Milan Tománek. Výnosy z bankových činností medziročne vzrástli o 372,0 mil. Sk. Bilančná suma pobočky banky sa medziročne zvýšila o 34,4 % a dosiahla objem 52 753,6 mil. Sk. Výrazné zvýšenie bilančnej sumy vyvolala v závere minulého roku zmena štruktúry bilancie v súvislosti s plnením opatrení Národnej banky Slovenska (NBS) o devízové pozície obchodných bánk. Na aktívnych bankových obchodoch sa 44 % podieľali úvery poskytnuté nebankovej klientele, pričom dosiahli brutto výšky 25 322,7 mil. Sk. V medziročnom porovnaní prišlo k ich poklesu o 2 851,7 mil. Sk. Vklady na klientskych účtov vo výške 14 727,6 mil. Sk sa na celkovom objeme pasív podieľali 24,95 %. Medziročne vzrástli o 1 594,8 mil. Sk. Krátkodobé vklady tvorili 59,1 % celkového objemu korunových a devízových vkladov. Čistý výnos z bankových činností vo výške 2 030,9 mil. Sk predstavuje medziročné zvýšenie o 372 mil. Sk, čo je 22,4 %. Najviac, 63,5 %, sa na ňom podieľal čistý výnos z úrokov (medziročný nárast o 17,2 %) a čistý výnos z finančných operácií (medziročný nárast o 57,8 %). Čistý výnos z úrokov je však podľa M. Tománka podstatne skreslený skutočnosťou, že podľa regulatoriky sú v ňom započítané aj neinkasované úroky, t. j. tie, ktoré nespláca SI, s. r. o. Na celkovom objeme prijatých úrokov od nebankovej klientely sa podieľali 59,7 %. Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnila aj spomenutá tvorba ostaných rezerv na tohoto klienta vo výške 1 060,5 mil. Sk. Rezervy sa tvoria proti čistému zisku a ich tvorba má negatívny dopad na hospodársky výsledok aj z daňového hľadiska. M. Tománek zdôraznil, že negatívny vplyv na dosiahnutý hospodársky výsledok mali predovšetkým dôsledky spomenutých Opatrení NBS o devízovej pozícií obchodných bánk pre menové účely z roku 1996 a jeho novelizácia v roku 1997. Dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti ovplyvnila aj likviditná kríza na medzibankovom trhu. Ich dôsledky sa negatívne prejavili v zmenách štruktúry bilancie, v raste objemu úrokov platených bankám, v poklese výnosov zo štátnych pokladničných poukážok, pokladničných poukážok NBS a štátnych dlhopisov. Ich objem sa znížil v dôsledku nedostatku likvidity.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS