ČLÁNOK
PMÚ schválil koncentráciu oceliarskych aktivít VSŽ a U.S. Steel
3. novembra 2000

Vyplýva to z informácií, ktoré agentúre SITA poskytol riaditeľ II. výkonného odboru PMÚ Dušan Bernáth. Toto rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Koncentrácia spočíva v odkúpení celkového obchodného podielu spoločnosti VSŽ v spoločnosti Steel (do ktorej boli skoncentrované oceliarske aktivity VSŽ) a 50-percentného podielu v spoločnosti VSŽ U.S. Steel. Spoločný podnik VSŽ U.S. Steel bol donedávna vlastnený rovnakými časťami slovenskou spoločnosťou VSŽ a americkou U.S. Steel.

„Z podrobného skúmania a analýzy v rámci správneho konanie je zrejmé, že predmetnou koncentráciou nepríde k ujme na hospodárskej súťaži, nakoľko tu nedochádza ku zmene štruktúry na vecne vymedzenom relevantnom trhu, ale dochádza tu ku zmene vlastníckych vzťahov v neprosperujúcej spoločnosti,“ konštatoval PMÚ vo svojom rozhodnutí. Predpokladá sa, že solídnosť zahraničného partnera zaručuje prosperitu spoločnosti Steel a podnieti zahraničné podnikateľské subjekty investovať v SR, čo bude mať pozitívny dopad na celkovú ekonomiku SR.

Úrad zadefinoval pri rozhodovaní z vecného hľadiska dva relevantné trhy, kde posudzoval vplyv transakcie. Prvým bol trh valcovaných obalových plechov, ktorý je oblasťou podnikania spoločnosti VSŽ U.S. Steel. Konkurentmi pre spoločnosť boli v tejto oblasti iba zahraničné spoločnosti. Podiel spoločnosti Steel, resp. spoločnosti VSŽ Oceľ, ktorá tvorí majetkovú podstavu v tomto roku vzniknutej spoločnosti Steel, bol v roku 1999 na druhom relevantnom trhu – výrobe plochých valcovaných výrobkov, vo výške 69,7 %. Konkurentmi tejto spoločnosti na slovenskom trhu sú iba zahraničné spoločnosti, keďže v SR takéto výrobky nevyrába žiadny výrobca. Steel má tak na vecne vymedzenom relevantnom trhu plochých valcovaných výrobkov dominantné postavenie. Na tomto trhu však podľa PMÚ existuje súťaž, keďže pri dovoze týchto výrobkov nie sú zavedené ochranné opatrenia voči nadmerným dovozom.

Úrad posudzoval predmetnú koncentráciu aj z hľadiska jej dopadu na hospodársku súťaž. V najbližšom období sa podľa rozhodnutia nepredpokladá zmena súčasného stavu na trhu vzhľadom na neúmerne vysoké bariéry vstupu na trh. Počet súťažiteľov na daných relevantných trhoch sa nezmení, keďže koncentráciou v podstate príde len ku zmene vlastníckych vzťahov.

V rámci posudzovania prípadu PMÚ skúmal tiež dôvody a efekty koncentrácie, pričom konštatoval, že medzi hlavné dôvody, ktoré viedli VSŽ k predaju dcérskych spoločností, bol vznik krízovej situácie v spoločnosti v roku 1998. Dlhy voči bankám po lehote splatnosti v tomto období dosiahli 20 mld. Sk, boli zablokované viaceré účty spoločnosti a firma nemala dostatok objednávok. „Jeden z efektov predmetnej koncentrácie z celohospodárskeho hľadiska spočíva aj v tom, že zahraničný partner prinesie do spoločnosti Steel potrebné know-how a finančné zdroje. Vstupom U.S. Steel Group do spoločnosti Steel sa spoločnosť USX Corp zaviazala zachovať zamestnanosť a preinvestovať prostriedky v hodnote 700 mil. USD v priebehu 10 rokov,“ skonštatoval úrad vo svojom rozhodnutí.

Podľa súčasných zámerov by malo 61 % investícií smerovať do zariadení na zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov a zvyšok do infraštruktúry a životného prostredia. Celkovo ide o investície 371 mil. USD v prvých piatich rokoch, zvyšok firma preinvestuje v ďalších piatich rokoch. Súčasťou záväzkov USX Corp bolo tiež zamestnanie všetkých súčasných zamestnancov Steel a počas nasledujúcich 10 rokov sa bude riadiť politikou prirodzeného úbytku pracovníkov, t.j. odchody do dôchodku a dobrovoľné zrušenia pracovného pomeru.

Akcionári VSŽ odsúhlasili transakciu 12. októbra tohto roku. Podľa už zverejnených informácií americká spoločnosť U.S. Steel vyplatí na základe dohôd za obchodné podiely vo firmách Steel Košice, s. r. o. a VSŽ – U.S. Steel celkom 445,5 – 495,5 mil. USD. Táto suma predstavuje prevzatie dlhu VSŽ vo výške 325 mil. USD voči veriteľským bankám, vyplatenie hotovosti vo výške 60 mil. USD splatných k dátumu ukončenia transakcie, vyplatenie daňových kompenzácií vo výške 15 mil. USD, splatných do 60 dní od ukončenia transakcie, ďalej vyplatenie 25 – 75 mil. USD v priebehu rokov 2002 až 2003 a vyplatenie 20,5 mil. USD v štyroch splátkach do 25. marca 2001. Hodnota predaného majetku predstavuje celkom 23,138 mld. Sk, z čoho 20,96 mld. Sk je hodnota majetkového podielu v Steel Košice, s.r.o. a 2,17 mld. Sk je hodnota podielu v spoločnom podniku VSŽ – U.S. Steel, s.r.o.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS