ČLÁNOK
PMÚ potvrdil zneužívanie dominantného postavenia ST
25. februára 2001

Predseda Protimonopolného úradu SR (PMÚ) vydal vo štvrtok 22. februára rozhodnutie, ktorým potvrdil zneužívanie dominantného postavenia Slovenskými telekomunikáciami, a.s. (ST). V uvedenom rozhodnutí PMÚ konštatuje šesťnásobné porušenie zákona a hrubé obmedzenie hospodárskej súťaže zo strany ST. PMÚ tak rozhodol o rozklade, ktorý ST podali v októbri minulého roka proti udelenej pokute 10 mil. Sk.

K porušeniu zákona došlo podľa rozhodnutia PMÚ tým, že ST poskytovaním svojich služieb znevýhodňovali konkurenčných poskytovateľov internetu a ich zákazníkov, pričom účtovali svojim internetovým zákazníkom za rovnakú službu o 30 % nižšiu cenu, než zákazníkom ostatných poskytovateľov internetových služieb. Predvlaňajším rozhodnutím PMÚ takéto diskriminačné konanie telekomunikáciám výslovne zakázal, a uložil im pokutu 3 mil. Sk. Ďalším porušením zákona bolo, že ST obmedzili distribúciu niektorých digitálnych okruhov na úkor koncových používateľov internetových služieb. „ST sa takouto formou snažili donútiť poskytovateľov internetu, aby títo na seba prebrali náklady na fakturáciu a riziká neplatenia za služby, ktoré neposkytujú oni, ale ST. Týmto konaním ST súčasne zobrali koncovým používateľom možnosť voľby medzi poskytovateľmi služieb,“ tvrdí Marián Ďurkovič z Asociácie poskytovateľov internetu (API).

Za najzávažnejšie porušenie zákona však API považuje skutočnosť, že ST odmietli poskytovať službu „Prenájom miestnych vedení“ a nasadzovaním frekvenčných filtrov sa snažili donútiť ich používateľov objednať si trikrát drahšiu službu Analog+ alebo ešte nákladnejší digitálny okruh. PMÚ kvalifikoval sústavu miestnych vedení ako unikátne zariadenie, ku ktorému majú vzhľadom na liberalizáciu telekomunikačných služieb právo pristupovať všetci poskytovatelia, pretože tieto sú nevyhnutnou podmienkou pre poskytovanie telekomunikačných služieb pre koncových používateľov. Odmietnutím prístupu k sústave miestnych vedení sa teda ST de facto snažili vylúčiť hospodársku súťaž na miestnej úrovni a zabezpečiť si monopolné postavenie na trhu miestnych telekomunikačných služieb pre koncových zákazníkov.

ST podľa slov M. Ďurkoviča pokračovali v hromadnom nasadzovaní frekvenčných filtrov aj po prvostupňovom rozhodnutí PMÚ, čím spôsobili vážne problémy a nemalé finančné škody stovkám používateľov internetových služieb. Podľa neho za vzniknutú situáciu nesú nemalý podiel zodpovednosti aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako aj Telekomunikačný úrad SR, ktoré napriek tomu, že vedeli o hrubom porušovaní zákonov zo strany ST, nepristúpili k zamedzeniu konania ST. Podľa názoru API by sa dôvodmi nečinnosti uvedených štátnych orgánov mal zaoberať Najvyšší kontrolný úrad SR.

V zmysle rozhodnutia PMÚ sú ST povinné zdržať sa zneužívania dominantného postavenia a odstrániť chybný stav zavedením rovnakých podmienok pre všetkých používateľov. Súčasne sú ST povinné odstrániť všetky frekvenčné filtre a poskytovať službu prenájmu miestnych vedení existujúcim aj novým užívateľom za rovnakých alebo porovnateľných podmienok, ako boli poskytované do 30. apríla 2000. V neposlednom rade sú ST povinné zaplatiť pokutu vo výške 10 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS