ČLÁNOK
Plnenie príjmov ŠR je nižšie ako sa očakávalo
30. júna 1998

Vzhľadom na 96,1-percentné plnenie príjmov ku koncu apríla to znamená medzimesačný pokles plnenia príjmov o 4,9 %. Deficit skutočných príjmov voči plánu dosiahol 6,3 mld. Sk, čo predstavuje medzimesačný nárast o vyše 4 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli príjmy ŠR o 9,34 mld. Sk, plnenie je vyššie o 7 %. Daňové príjmy dosiahli 63,99 mil. Sk, čo predstavuje plnenie na 92,2 %. Za predpokladmi zaostávala predovšetkým daň z pridanej hodnoty (DPH), ale aj spotrebné dane a daň z príjmov právnických osôb. Zaostávali aj nedaňové príjmy ako administratívne poplatky, pokuty, ktorých skutočná výška 1,18 mld. Sk je len 56,2 % rozpočtovanej. Znížené plnenie DPH zdôvodňuje Ústredné daňové riaditeľstvo (ÚDR) SR zvýšeným objemom vratiek nadmerných odpočtov počiatkom roka, čiže návratom daňových preplatkov ešte z z konca roka 1997. Za 5 mesiacov dosiahli príjmy z DPH 21,35 mld. Sk, čo je 79,7 % rozpočtovaného objemu 21,35 mld. Sk. O vplyve počiatočných mesiacov svedčí aj vyše 30-percentný sklz pri príjmoch z DPH ku koncu marca, zatiaľ čo teraz predstavuje sklz už len 20,3 %. Ku koncu apríla však dosahoval deficit len 18,6 %. Výška dane z príjmov fyzických osôb prekročila 12,26 mld. Sk. Plnenie dane dosiahlo 109,5 %, zatiaľ čo do konca apríla ešte 115,5 %. Dane z príjmov právnických osôb priniesli do štátnej pokladnice 10,86 mld. Sk, čo znamená plnenie na 93,9 %. Avšak ku koncu apríla dosahovali príjmy z tejto dane 10,17 mld. Sk, takže za máj zaplatili právnické osoby na daniach z príjmu len 690 mil. Sk, dôsledkom čoho plnenie pokleslo zo 110 % o vyše 16 %. Podľa ÚDR je nižšie plnenie ovplyvnené finančným vysporiadaním dane na základe podaných daňových priznaní za rok 1997, čiže vyúčtovaním preddavkov. Naopak zvýšené plnenie do apríla zapríčinili dane za rok 1997, ktoré bolo treba uhradiť do konca marca. Pri dani z príjmov vyberaných zrážkou predstavuje plnenie 118,1 %, čo znamená prínos do rozpočtu necelých 3,94 mld. Sk. Avšak koncom apríla ešte príjmy prevyšovali plán o 29 %, čo ÚDR odôvodnilo vyššími úrokmi z peňažných vkladov. Avšak všetky faktory, ktoré priniesli zvýšené plnenie daní z príjmov, sa však viažu k začiatku roka a ich efekt odznieva. Pri daniach z medzinárodného obchodu, kam patrí clo a dovozná prirážka, dosiahli príjmy štátneho rozpočtu 6,23 mld. Sk, čo je o 5,3 % viac ako bol plán.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS