ČLÁNOK
PKB ukončila prvý polrok 1999 so ziskom 97,017 mil. Sk
5. augusta 1999

V rovnakom období minulého roku dosiahla bilančná suma viac než 18 mld. Sk a za prvý polrok 1998 banka evidovala zisk po zdanení 84,5 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených bankou.
Objem úverov poskytnutých klientom dosiahol 7,7 mld. Sk, pričom úverové portfólio PKB tvoria najmä úvery pre mestá, obce a podnikateľské subjekty. Objem úverov sa v porovnaní s rokom 1998 nezmenil. Záväzky banky voči klientom dosiahli 12,7 mld. Sk. Banka v prvom polroku zvýšila svoj podiel na trhu primárnych vkladov, keď v priebehu tohto obdobia vzrástli o 1 mld. Sk. „To umožnilo značnú nezávislosť banky od medzibankového trhu, ktorá je pri jeho súčasnej volatilite veľkou výhodou,“ uviedla banka. PKB vlastní vo svojom portfóliu k 30. júnu 1999 dlhopisy a iné cenné papiere s pevným výnosom vo výške 4,926 mld. Sk, ku koncu minulého roka to bolo 4,312 mld. Sk. Objem štátnych dlhopisov v priebehu polroku stúpol o 50 % čo podľa hodnotenia PKB prinieslo skvalitnenie portfólia bankových investícií.
Náklady na finančné činnosti dosiahli ku koncu júna 4,703 mld. Sk, pričom najväčšiu položku 3,874 mld. Sk tvorili náklady na operácie s cennými papiermi. Na operácie s klientmi banka v tomto období vynaložila 660,033 mil. Sk a všeobecné prevádzkové náklady dosiahli 227,731 mil. Sk. Výnosy z finančných činností za rovnaké obdobie dosiahli 5,207 mld. Sk, pričom najvyššie výnosy 4,29 mld. Sk banka dosiahla z operácií s cennými papiermi. Výnosy z operácií s klientmi dosiahli 693,968 mil. Sk.
PKB vytvorila rezervy a opravné položky vo výške 75,616 mil. Sk, a v rovnakom období použila rezervy a opravné položky v rozsahu 161,321 mil. Sk. Banka má základné imanie vo výške 1,002 mld. Sk a sieť jej pobočiek k 30. júnu 1999 predstavovala 43 pracovísk. Banka v tomto polroku zaviedla pre svojich klientov nové služby, medzi ktoré patrí napríklad služba elektronického bankovníctva Internet banking, a taktiež na trhu v súčasnosti ojedinelý produkt a to poskytovanie spotrebných kontokorentných úverov.
Bilančná suma PKB prekročila k ultimu roka 1998 sumu 20 mld. Sk a zisk po zdanení dosiahol 186,661 mil. Sk. Ku koncu roka 1997 predstavovala bilančná suma banky hodnotu 16,074 mld. Sk a čistý zisk bežného účtovného obdobia bol 165,092 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS