ČLÁNOK
PKB hospodárila za štvrťrok so ziskom 59 mil. Sk
6. mája 2002

Žilinská Prvá komunálna banka, a.s. ukončila hospodárenie v prvom kvartáli so ziskom takmer 59 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila svoj zisk o 21 mld. Sk. K dosiahnutému výsledku výrazne prispelo rozpustenie rezerv a opravných položiek v objeme 62,3 mil. Sk, ich tvorba bola pritom necelých 29,9 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Celková hodnota aktív banky predstavovala ku koncu marca 28,929 mld. Sk a od začiatku roku sa zvýšila o 7 %. Na medziročnej báze bola vyššia až o 47 %. Úvery klientom sa na nej podieľali iba 25,5 %, keď dosahovali 7,374 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky tvorili z úverového portfólia necelé 2 %. Objemovo významnejšou položkou ako úvery boli v banke ku koncu marca prostriedky na účtoch v centrálnej banke a v pokladničnej hotovosti, ktoré dosiahli 7,730 mld. Sk. V štátnych pokladničných poukážkach PKB držala 7,373 mld. Sk a v ostatných investičných cenných papieroch 4,498 mld. Sk. Na účtoch v iných bankových domoch banka deponovala 955,5 mil. Sk.

Vklady klientov tvorili 67 % celkových pasív banky, ich výška k ultimu marca dosiahla 19,489 mld. Sk. Na medziročnej báze sa banke podarilo zvýšiť objem vkladov zhruba o 21,6 %. V pasívach banka evidovala 5,618 mld. Sk záväzkov z cenných papierov a iných hodnôt. Základné imanie bolo 1,002 mld. Sk a rezervy 215,8 mil. Sk. Kapitálová primeranosť od začiatku roka stúpla z 12,82 % na 13,16 %.

PKB začala svoju činnosť v roku 1993. Majoritným akcionárom PKB s 78,4-percentným podielom na základnom imaní je finančná skupina Dexia Kommunalkredit Holding. Ďalšími akcionármi banky sú slovenské mestá a obce a individuálni investori.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS