ČLÁNOK
Pente sú nejasné súvislosti zastavenia obchodov s akciami firmy
8. septembra 2003

Finančnej skupine Penta nie je jasný súvis medzi pozastavením obchodovania s akciami spoločnosti ZSNP a žalobou, týkajúcou sa vyslovenia neplatnosti záverov valného zhromaždenia tejto firmy. „Nakoľko nemáme k dispozícii žiadne materiály a podklady k predmetnej žalobe, nie je nám v tejto chvíli jasný súvis medzi žalobou o vyslovenie uznesení valného zhromaždenia ZSNP za neplatné a povinnou ponukou na prevzatie akcií ZSNP, ktorú vyhlásila Penta Investments Limited,“ uvádza sa vo vyhlásení finančnej skupiny.

Povinnú ponuku na prevzatie akcií vyhlásila Penta v súvislosti s kúpou 40,59-percentného podielu na základnom imaní ZSNP v júli tohto roka. Ponuka mala platiť 30 kalendárnych dní od 13. augusta a jej znenie schválil aj Úrad pre finančný trh. „Penta bola povinná ponúknuť za prevzatie akcií cenu, ktorá nemôže byť nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na burze cenných papierov za posledných šesť mesiacov. Zároveň nesmie byť nižšia ako 50 % hodnoty čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom v čase zverejnenia ponuky,“ uviedla Penta. Schválenie či neschválenie poslednej účtovnej závierky overenej audítorom valným zhromaždením ZSNP je však v tejto súvislosti podľa Penty bezpredmetné. „Je preto nepochybné, že prípadné vyslovenie uznesení valného zhromaždenia ZSNP za neplatné by nemalo žiadny vplyv na stanovenie ceny za akcie v rámci povinnej ponuky na prevzatie, ktorú v súlade so zákonom vyhlásila Penta,“ uviedla finančná skupina ďalej vo svojom vyhlásení.

Pozastavenie obchodovania s akciami ZSNP, vrátane účastín prevádzaných v rámci povinnej ponuky, oznámila vo štvrtok Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB). Ako dôvod vo svojom ozname uviedla doručenie uznesenia Krajského súdu v Bratislave o nariadení predbežného opatrenia. Obchodovanie je pozastavené až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o neplatnosti uznesení prijatých na valnom zhromaždení ZSNP 9. júla tohto roka. Finančnej skupine Penta ani žiadnej spoločnosti, patriacej do finančnej skupiny Penta, však podľa jej vyhlásenia doposiaľ nedoručili ani žalobu, na základe ktorej bolo vyhlásené predbežné opatrenie súdu a ani samotné predbežné opatrenie.

Cena, za ktorú skupovala Penta akcie z oboch emisií ZSNP, predstavuje 119 Sk za akciu. Okrem Penty je akcionárom ZSNP s vyše 33-percentným podielom aj Žiarska hutnícka spoločnosť (ŽHS). Koncentráciu Penty a ŽHS v týchto dňoch začal preverovať aj Protimonopolný úrad SR. Slovenské elektrárne majú v ZSNP 7,7 % akcií, zvyšok vlastnia iné právnické osoby a drobní akcionári.

Na valnom zhromaždení v júli tohto roka vtedajší akcionári odsúhlasili zníženie základného imania firmy o 4,5 mld. Sk. Ako vtedy uviedol člen predstavenstva spoločnosti Jozef Oravkin, zreálnenie hodnoty majetku spoločnosti nielenže už pred privatizáciou odporúčal audítor, ale od vedenia spoločnosti ho požadovali aj financujúce banky. Akcionári na valnom zhromaždení tiež odsúhlasili účtovnú závierku za rok 2002 a rozšírenie činnosti podnikania spoločnosti o rekonštrukciu, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení.

Spoločnosť ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom vykázala v minulom roku stratu vo výške 2,522 mld. Sk, pričom rok predtým bola jej strata podstatne nižšia, na úrovni 85,7 mil. Sk. V tomto roku by sa však spoločnosť podľa plánu mala dostať z červených čísel a dosiahnuť zisk 169,8 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS