ČLÁNOK
Peňažný trh na Slovensku zaznamenal vlani historickú zmenu
2. januára 2001

Peňažný trh na Slovensku zaznamenal v uplynulom roku historickú zmenu v podobe úpravy menového inštrumentária Národnej banky Slovenska (NBS). Uvedené zmeny v menovo-politických nástrojoch NBS súviseli so zavedením kvalitatívneho výkonu menovej politiky v podobe vyhlasovania úrokových sadzieb. Táto skutočnosť sa odrazila v dramatickom poklese úrokových sadzieb tak na peňažnom, ako aj na kapitálovom trhu. Znamenala tiež stabilizáciu úrokovej krivky pre splatnosti do jedného roka a vytvorila priestor pre formovanie benchmarku aj pre splatnosti až do desať rokov. Tieto fakty vyslali pozitívny signál vyspelým finančným trhom, ktorého účastníci sa vo výraznej miere zúčastňovali na dianí na peňažnom trhu, ako aj investícií do štátnych cenných papierov.

Začiatok roka sa niesol v duchu prudkého poklesu úrokových sadzieb pre fondy s dlhými splatnosťami, ktorý začal už v druhej polovici decembra roku 1999 pod tlakom prebytku likvidity. Ten spôsobilo navyšovanie základného imania v reštrukturalizovaných bankách. Reakciou trhu na avizované zmeny v menovo-politických nástrojoch NBS a s tým spojené očakávania poklesu úrokových sadzieb bola aj snaha účastníkov peňažného trhu investovať na čo najdlhšie obdobie a čo najvýhodnejšie. Vtedy takúto možnosť ponúkali len štátne dlhopisy, ktoré ponúkali jednak vhodnú dobu splatnosti, ako aj pomerne vysoký kupón. V aukciách štátnych dlhopisov (ŠD)sa dosahovali rekordné objemy a dlhopisy sa predávali vysoko nad nominálnu hodnotu.

Koncom januára schválila Banková rada NBS spomínané nástroje menovej politiky, ktorými prešla ku kvalitatívnemu výkonu menovej politiky prostredníctvom stanovenia jednodňových sadzieb. Zavedením jednodňových repo sadzieb od 1. februára 2000 vstúpila do platnosti jednodňová sterilizačná sadzba na úrovni 8 % p.a. a jednodňová refinančná sadzba na úrovni 12 % p.a.

NBS uskutočňovala aj naďalej repotendre v pravidelných intervaloch jedenkrát týždenne so 14-dňovou dobou splatnosti. Vo februári sa úrokové sadzby stabilizovali na úrovni okolo 10 % p.a. Napriek pretrvávajúcemu prebytku likvidity dochádzalo k pomerne vysokým výkyvom denných stavov povinných minimálnych rezerv (PMR). Často sa opakovala situácia, keď na jednej strane banky ukladali voľné prostriedky do NBS a na strane druhej sa iné banky prostredníctvom NBS refinancovali. Dopyt po ŠD sa znížil, nakoľko Ministerstvo financií (MF) prispôsobilo ponúkané kupóny v aukciách ŠD sadzbám na trhu.

Marec sa vyznačoval rastom intervenčných aktivít NBS v dôsledku neprimeraného posilňovania slovenskej koruny, ktoré znamenalo prílev likvidity do bankového sektora z konvertovaných devízových prostriedkov a väčšieho objemu splatných štátnych cenných papierov v porovnaní s novorealizovanými emisiami. Naďalej pretrvával sterilizačný charakter výkonu menovej politiky NBS. Rozhodnutím Bankovej rady NBS z 24. marca o zmene kľúčových sadzieb a vytýčení nového koridoru v pásme 7,5 % p.a. až 10,5 % p.a. sa sadzby stabilizovali na úrovni pod 9 % p.a.

Na konci mája Banková rada NBS opätovne rozhodla o znížení sadzieb pre jednodňové sterilizačné aktivity na 7 % p.a. a refinančné aktivity na 10 % p.a., a zaviedla limitnú sadzbu pre repotendre vo výške 8,5 % p.a. To sa následne prejavilo v poklese sadzieb všetkých dôb splatností. Zníženie sadzieb ovplyvnil pokračujúci nárast likvidity predovšetkým v dôsledku splátok štátnych cenných papierov a nízkej emisnej aktivity MF SR, očakávania nárastu voľnej likvidity z dôvodu zníženia PMR z 8 % na 6,5 %, ako aj prílev dodatočných zdrojov cez Fond ochrany vkladov na výplatu vkladov klientom Slovenskej kreditnej banky.

Počas dvoch letných mesiacov pretrvávala stabilná úroveň úrokových sadzieb. MF SR sa podarilo úspešne emitovať päťročnú a v histórii slovenského peňažného trhu aj prvú desaťročnú emisiu ŠD. Významnú časť dopytu v oboch aukciách tvorili ponuky od zahraničných investorov. Na stabilný inflačný vývoj, ktorý v druhom polroku prispel k opätovnému poklesu inflácie na jednocifernú úroveň reagovala NBS na konci augusta znížením vyhlasovaných sadzieb pre jednodňové aktivity o 0,5 % na 9,5 % p.a. pre refinančné obchody a 6,5 % p.a. pre sterilizačné operácie, ako aj znížením limitnej sadzby pre štandardné dvojtýždňové repotendre o 0,25 % na 8,25 %. Zmena kľúčových sadzieb NBS nevyvolala výraznejší pokles krátkodobých medzibankových sadzieb, nakoľko banky túto zmenu očakávali a vopred ju premietli do cien jednotlivých depozitov.

V septembri sa MF SR pokúsilo uviesť na primárnom trhu ešte emisiu sedemročných ŠD. Tento pokus však na rozdiel od predchádzajúcich aukcií nenašiel primeranú odozvu a dopyt v tejto aukcii, ale aj v nasledujúcich, bol len podpriemerný. Pod túto skutočnosť sa zrejme podpísala obava investorov vzhľadom na avizované konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Sentiment investorov sa však zmenil, a aj napriek neúspešnému referendu, ktorého konanie vyslalo negatívny signál, ich záujem o investovanie do aktív v slovenských korunách poklesol.

Hrozba nerovnováhy vo verejných financiách ako aj otáznik nad návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok priniesli mierne napätie do vývoja dlhodobých úrokových sadzieb. Tieto sadzby dosiahli v jesenných mesiacoch svoje minimá, čo využili zahraniční investori na refinancovanie, čo malo za následok ich mierny nárast. Očakávania domácich účastníkov o možnej úprave kľúčových sadzieb NBS koncom novembra smerom nadol sa vzhľadom na spomínané riziká nenaplnili. Jasnejšie signály ohľadom ďalšieho vývoja úrokových sadzieb prinieslo predstavenie východísk nového menového programu NBS na rok 2001. NBS bude aj v tomto roku pokračovať v zmenách menového inštrumentária, ktoré sú v súlade s konvergenčnými snahami SR a NBS k EÚ a k výkonu menovej politiky Európskej centrálnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS