ČLÁNOK
Peňažný agregát M2 v júli medziročne vyšší o 7,3 %
9. septembra 1999

Medzimesačný nárast pritom predstavoval 8,8 mld. Sk. Medziročná dynamika rastu M2 dosiahla rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci 7,3 %. Pri poklese čistých zahraničných aktív bola peňažná zásoba v júli porastovo ovplyvnená domácimi zdrojmi jej tvorby. Údaje zverejnila Národná banka Slovenska (NBS) vo svojom menovom prehľade za mesiac júl.

Vývoj čistých zahraničných aktív si aj v júli zachoval svoj klesajúci trend. Medzimesačným absolútnym poklesom vo fixnom devízovom kurze o 0,4 mld. Sk na 33,8 mld. Sk dosiahla ročná dynamika ich vývoja -52,4 %. Zahraničné aktíva poklesli medzimesačne o 5,3 mld. Sk a zahraničné pasíva o 4,9 mld. Sk. Pokles čistých zahraničných aktív NBS o 2,7 mld. Sk bol výrazne kompenzovaný nárastom čistých zahraničných aktív obchodných bánk o 2,3 mld. Sk. Čisté domáce aktíva vzrástli v júli medzimesačne o 9,2 mld. Sk, čo na medziročnej báze v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavovalo takmer nezmenené tempo rastu 18,3 %. V rámci čistých domácich aktív vzrástol čistý úver vláde medzimesačne o 0,8 mld. Sk. V relatívnom vyjadrení sa jeho ročná dynamika rastu spomalila oproti júnu o 12 percentuálnych bodov na 26,3 %, čo bolo predovšetkým ovplyvnené výrazným zhoršením čistého úveru vláde v júli predchádzajúceho roka o 10,5 mld. Sk, a to použitím zdrojov zo zahraničnej pôžičky. Na zmiernenie medziročného rastu čistého úveru vláde malo vplyv aj zvýšenie držby štátnych cenných papierov nerezidentmi o 1,8 mld. Sk, ktoré sa v tejto metodike nezahŕňajú do jeho výpočtu.

Čistá vnútorná pozícia vlády voči bankovej sústave dosiahla podľa predbežných údajov 63,6 mld. Sk, čo znamenalo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 3,4 mld. Sk. Jej postupné znižovanie pretrváva už druhý mesiac. Ide však o relatívny pokles vnútorného dlhu, pretože dochádza k postupnému zhoršovaniu vývoja deficitu bežného hospodárenia štátneho rozpočtu. Na druhej strane však vo zvýšenej miere participujú na krytí vnútornej zadlženosti nebankové subjekty, ktoré nie sú súčasťou čistej pozície vlády. Kým v uplynulom mesiaci ich podiel na celkovom objeme štátnych dlhopisov bol na úrovni 13,2 %, v júli tvoril 16,5 %. Pozitívne v rámci štruktúry zadlženosti ovplyvnili výšku čistej pozície vlády splátky štátnych cenných papierov z roku 1998, ktoré približne o 10 mld. Sk prevýšili objem novej emisie.

Pri hodnotení menových agregátov v novej metodike, t.j. vo fixnom východiskovom kurze (kurz k 1.1.1993) a pri zahrnutí portfólia nebankových subjektov a nerezidentov do čistého úveru vláde a čistých domácich aktív nedošlo k výrazným zmenám v ich vývoji. Peňažná zásoba v júli dosiahla vo fixnom východiskovom kurze objem 478,9 mld. Sk. Jej ročná dynamika rastu zostala v porovnaní s júnovou úrovňou nezmenená (5,7 %), čo je v súlade s Konkretizovaným menovým programom NBS na rok 1999. Medzimesačný prírastok M2 o 8,7 mld. Sk bol ovplyvnený predovšetkým vývojom čistých domácich aktív pri poklese čistých zahraničných aktív.

Čisté zahraničné aktíva poklesli v júli o 2,8 mld. Sk a na medziročnej báze sa znížili o 61,1 %. Čisté domáce aktíva dosiahli pri medzimesačnom náraste o 11,5 mld. Sk medziročnú mieru rastu 15,8 % (v porovnaní s 15,2 % v júni), čím je ich vývoj v porovnaní s menovým programom dynamickejší. Okrem čistého úveru vláde ich vývoj porastovo ovplyvnili ostatné čiste položky, ktoré zaznamenávajú od začiatku roka klesajúcu tendenciu v porovnaní s ich nárastom v rovnakom období minulého roka. Príčinou tohto faktu je aj zhoršovanie hospodárskeho výsledku obchodných bánk. Značná časť prírastku čistých domácich aktív má preto nemonetárnu povahu.

Kým v absolútnom vyjadrení vzrástla úroveň čistého úveru vláde v júli o 2,7 mld. Sk, pri porovnaní relatívnych ukazovateľov klesla jeho ročná miera rastu v porovnaní s júnom o 8,4 percentuálneho bodu na 20,6 %. Pokles dynamiky rastu čistého úveru vláde napriek zvýšenej držbe štátnych cenných papierov nerezidentským a nebankovými subjektmi možno pripísať metodike výpočtu agregátu, v dôsledku čoho sa čerpanie zahraničnej pôžičky prejavilo v menšej miere v náraste zahraničnej zadlženosti a výraznejšie sa prejavilo v zlepšení vnútornej zadlženosti vlády.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS