ČLÁNOK
Partner pre samosprávu
12. apríla 2003

Prvá komunálna banka (PKB), a. s., sa od svojho vzniku v roku 1993 profilovala ako dlhodobý partner vo financovaní samospráv a verejnoprospešných podnikov. V tejto súvislosti sa výrazne angažuje – okrem klasických bankových produktov pre mestá a obce, kde ponúka zvýhodnené prístupy k nim i podmienky vedenia – aj vo sfére financovania projektov smerovaných do oblasti životného prostredia, energetiky a infraštruktúry. Za uplynulé obdobie banka získala skúsenosti zo spracovania a prípravy podkladov pre projekty, s ktorými sú spojené možnosti využitia zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ).

Cinnost PKB však nespocíva iba v ponuke financných prostriedkov a komplexného poradenstva. O svoju klientelu, teda predovšetkým obce a mestá, sa stará aj v oblasti vzdelávania, získavania informácií a výmeny skúseností, coho dôkazom bola aj už štvrtá odborná konferencia, ktorá sa uskutocnila koncom marca v Žiline. Jej hlavnou témou bolo Financovanie komunálnej a ekologickej infraštruktúry s dalšími nadväzujúcimi aktuálnymi informáciami o reforme verejnej správy, regionálnom rozvoji a podpore projektov.

Zmena názvu

Konferencia bola urcená pre klúcových pracovníkov samosprávnych krajov, primátorov miest, starostov obcí, krajských prednostov, zástupcov inštitúcií zodpovedných za regionálny rozvoj, riadiacich pracovníkov firiem poskytujúcich verejnoprospešné služby a širokú odbornú verejnost.

Predseda Predstavenstva PKB a prezident spolocnosti Jozef Mihalik v príhovore ocenil velký záujem, ktorý konferencia PKB každorocne vyvoláva. Informoval úcastníkov o zmene názvu banky z PKB na Dexia banka Slovensko na svojom aprílovom zhromaždení od 24. apríla s odôvodnením, že zmena vychádza najmä zo snahy o využitie dobrého mena hlavného akcionára PKB na svetových kapitálových a financných trhoch v kontexte budúceho vstupu SR do EÚ. Ubezpecil, že banka sa nadalej chce špecializovat na financovanie samospráv, komunálneho sektora, ako aj byt vedúcou bankou v oblasti projektového financovania.

Záštitu nad konferenciou prevzal minister životného prostredia SR László Miklós, ktorý zdôraznil, že sa pre tento krok rozhodol aj pre dlhodobé nadštandardné vztahy s PKB, ktorá ako prvá z komercných bánk zacala spájat verejnú správu s ekológiou.

Štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Hurný v mene ministra Lászlóa Gyurovského informoval prítomných o nevyhnutných krokoch a opatreniach, ktoré pre územnú a miestnu samosprávu vyplývajú z prijatého zákona o podpore regionálneho rozvoja, najmä pri vyrovnávaní regionálnych disparít prostredníctvom viacerých programov. Pricom dôraz pri ich využívaní sa bude klást coraz väcšmi na decentralizáciu rozhodovaní a prijímanie zodpovednosti vrátane spolufinancovania a na spoluprácu jednotlivých subjektov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora sa zameral na zmeny, ku ktorým došlo v živote samosprávy od tretej konferencie PKB a upozornil najmä na rastúce problémy v ekonomike miest a obcí, ktoré vyplývajú z nedostatku financií na zabezpecovanie presunutých kompetencií od štátu najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí.

V odbornej casti konferencie sa témy dotýkali procesu reformy verejnej správy, o ktorom referoval vládny splnomocnenec pre reformu verejnej správy Viktor Nižnanský, a procesu zacínajúcej fiškálnej decentralizácie na Slovensku so zameraním na vplyvy financného hospodárenia samospráv, ktorý objasnil riaditel odboru Ministerstva financií SR Jozef Mikš. Dalej sa zaoberali stratégiou regionálneho rozvoja SR, možnostami a podmienkami spolufinancovania tohto rozvoja PKB, analýzou vlastných možností samospráv pred rozhodnutím prijat bankový úver, možnostami úzkej spolupráce s bankou a možnostami alternatívneho financovania.

Financovanie infraštruktúry

V tejto casti sa starostovia a primátori dozvedeli, ako môžu využívat portfólio bankových produktov a služieb, ktoré sa neustále rozširuje. Atraktívne podmienky pre nových klientov z radov samospráv a zároven zvýhodnenie súcasných klientov znamená pre samosprávy možnost bez zdlhavých vybavovaní v krátkodobom horizonte vstupovat do debetu podla svojich potrieb pri financovaní prevádzkových nákladov s revolvingom, pri financovaní investicných potrieb sú k dispozícii dlhodobé úvery. Odzneli aj témy týkajúce sa integracného procesu Slovenska do EÚ, do európskych štruktúr najmä z pohladu podporných programov EÚ a financných nástrojov regionálneho rozvoja ci iných možností spolufinancovania malých projektov.

Štvrtá konferencia PKB zameraná na financovanie komunálnej a ekologickej infraštruktúry tak znovu dokázala nevyhnutnost úzkej komunikácie a spolupráce banky a komunálnej sféry a potrebu z jej strany viac využívat komplexné poradenstvo, ktoré banka ponúka, pri rozvoji miest a obcí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS