ČLÁNOK
Parlament už začal pracovať
15. novembra 2002

Zákonodarný zbor začal riadne pracovať už mesiac po voľbách. Parlament si odsúhlasil hneď dve schôdze. Na jednej, po voľbách v poradí druhej, poslanci opozície upustili od zbytočných škriepok a zdržiavania času a podporili nastupovanie náhradníkov koalície za poslancov, ktorí sa stali členmi vlády alebo štátnymi tajomníkmi. Ale už na nasledujúcej, tretej schôdzi opozícia ukázala aj svoju silu. Stalo sa tak po vystúpení premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorý predniesol programové vyhlásenie vlády so žiadosťou o vyslovenie dôvery, keď prišli na rad prvé zákony z dielne vlády, ktoré súvisia s budúcoročným štátnym rozpočtom. Návrhy vlády odsúhlasili všetky parlamentné výbory s výnimkou jedného, v ktorom má opozícia väčšinu – výboru pre životné prostredie, budú však ešte predmetom rokovania pléna parlamentu.

Z programového vyhlásenia vlády

„Vláda si uvedomuje obsah svojho mandátu od voličov. Chceme byť efektívnou a realistickou vládou a náš program je plánom na riešenie problémov Slovenska, je programom nevyhnutných reforiem a úsilia o lepšie fungovanie štátu. Vláda bude pri svojom úsilí a realizácii tohto programu povzbudzovať každú poctivú občiansku a ekonomickú aktivitu tak, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa vypláca slušnosť, poctivosť a zodpovednosť,“ uvádza sa okrem iného vo vládnom programe, ktorý analytici označujú za proreformný a integračný, zároveň však za opatrný a všeobecný.

K hlavným makroekonomickým záväzkom vlády, najmä v oblasti verejných financií, patrí:

– Uskutočniť potrebné opatrenia, aby Slovensko v prípade priaznivého vonkajšieho ekonomického prostredia plnilo podmienky na vstup do Európskej menovej únie do roku 2006.

– Sprísniť pravidlá obstarávania a nakladania s majetkom štátu s cieľom uplatniť transparentné kritériá pri obstarávaní, užívaní a pri predaji tohto majetku.

– Pripraviť komplexnú analýzu zadlženosti verejného sektora, pričom cieľom fiškálnej politiky vlády bude zníženie podielu verejného dlhu na hrubom domácom produkte počas volebného obdobia.

– V prvej časti volebného obdobia sa vláda sústredí na zníženie deficitu verejných financií tak, aby táto oblasť nebola prekážkou pre vstup Slovenska do eurozóny. Následkom spolu s reformami má byť vytvorenie priestoru na zníženie odvodov a priamych daní (daňové zaťaženie sa postupne prenesie na nepriame dane).

– Pokračovať v znižovaní miery prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií a zaviesť tvrdé rozpočtové obmedzenie v celom okruhu verejných financií – jeho rozpočet bude zostavovaný v metodike Európskej únie.

– Posilniť postavenie, ale aj zodpovednosť územnej samosprávy pri poskytovaní služieb občanovi decentralizáciou verejných financií. Posilnia sa vlastné daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov, pričom chce vláda dbať na to, aby z tohto dôvodu neprišlo k zvýšeniu celkového daňového zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov.

– Súčasťou reformy verejných financií bude aj zásadné sprísnenie poskytovania štátnych záruk.

Z navrhovaných vládnych škrtov

Vláda predložila parlamentu balík 20 zákonov týkajúcich sa rôznych oblastí.

– Novela zákona o stavebnom sporení zníži zainteresovanosť štátu na finančnej podpore sporiteľov. Štátna premiéra sa zníži zo súčasných 4-tis. Sk ročne na 3 500 Sk, pričom sa bude pripisovať na účty klientov namiesto štvrťročného termínu v polročných intervaloch.

– Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zvýši súčasnú dolnú sadzbu z 10 na 14 percent a zníži hornú z 23 na 20 percent.

– Novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov a tiež z minerálnych olejov sa odrazia vo vyšších cenách týchto výrobkov.

– Novela zákona o Fonde náhradného výživného, ktorý bol prijatý len pred rokom a štát mal doňho vložiť 1,5 mld. Sk, pričom účinný je len od 1. novembra, má byť zrušený k 30. novembru.

– Novely o štátnej a verejnej službe, ako aj novela o peňažných náležitostiach vojakov, či novely týkajúce sa platov sudcov a prokurátorov zmrazia platy úradníkov a ústavných činiteľov v daných sférach, vrátane plánovaných 13., respektíve 14. platov.

– Balík noviel v sociálnej sfére sprísni podmienky vyplácania sociálnych podpôr, ako aj zdravotne postihnutým.

– Novela o poskytnutí jednorazového finančného odškodnenia politickým väzňom rovnako odsunie vyplácanie len pred pol rokom schválených súm.

Podmienkou vládou naplánovaného nadobudnutia účinnosti zákonov je spolupráca s prezidentom. Ak sa totiž prezident rozhodne niektorý zákon vrátiť na opätovné prerokovanie do parlamentu, bude nutné zmeniť aj dátum nadobudnutia jeho účinnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS