ČLÁNOK
Parlament schválil novelu Obchodného zákonníka
4. októbra 2001

Parlament schválil vládny návrh novely Obchodného zákonníka. Poslanci na návrh poslanca Ladislava Orosza (SDĽ) ešte pred definitívnym schválením prerokovali novelu ešte raz v druhom čítaní. Orosz svoj návrh zdôvodnil nutnosťou opraviť legislatívno-technické a jazykové chyby, ktoré sa do zákona dostali pri prepisovaní.

Novela zabezpečuje ochranu veriteľov a tretích osôb v obchodnom styku. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú zblíženia podmienok pre akciové spoločnosti (a.s.) so spoločnosťami s ručením obmedzeným (s.r.o.). Zakazuje stanovenia limitu zúčastnených akcionárov na určenie platnosti valného zhromaždenia. Novela ruší aj pojem náhradné valné zhromaždenie. Pripúšťa sa len kvórum hlasov zúčastnených akcionárov, potrebné na prijatie niektorých zmien. Navrhuje sa aj zavedenie nových inštitútov vymožiteľnosti práva, ako žaloba spoločníka, žaloba veriteľov na predstavenstvo kvôli náhrade škody a podobne. Návrh zakotvuje povinnosť podnikov sprístupniť svoje výročné správy, zakladateľské listiny a znalecké posudky. Tieto dokumenty budú povinné uložiť v Obchodnom registri. Návrh zákonníka zároveň rozširuje poriadkové pokuty pri nedodržaní týchto povinností.

V oblasti spoločností s r.o. sú dôležitou úpravou ustanovenia o firmách s jediným spoločníkom. Zákon zakazuje ich reťazenie. Tá istá fyzická osoba bude môcť navyše byť spoločníkom najviac troch takýchto firiem. Podiely v spol. s r.o. budú môcť byť aj predmetom záložného práva, vylúči sa však ich dedenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS