ČLÁNOK
Parlament na mimoriadnej schôdzi o novele daňového zákona
2. novembra 2000

Rokovaním o jedinom bode programu, vládnej novele zákona o daniach z príjmov, sa začala mimoriadna 42. schôdza Národnej rady SR. Novela zákona o daniach z príjmov rieši predovšetkým podporu zahraničných investícií.

Vymedzeným daňovníkom sa poskytne zníženie dane vykázanej v daňovom priznaní (daňový úver) vo výške 100 % dane na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, ktoré plynú od obdobia, kedy prvýkrát vykážu základ dane a daň pri neznižovaní dane o daňovú stratu. Podmienkou pre poskytnutie daňového úveru je splatenie peňažného vkladu do základného imania najmenej vo výške 3,5 mil. EUR, ak predmetom podnikania je výroba tovaru a splatenie 2 mil. EUR, ak predmetom podnikania je výroba tovaru a ak zároveň sídlom a miestom podnikania spoločnosti je územie okresu s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou 10%. Ak je predmetom podnikania poskytovanie vybraných služieb, splatenie peňažného vkladu do základného imania musí predstavovať výšku 1,5 mil. EUR. V momentálne platnom zákone sú tieto sumy vyššie – 5 mil. EUR, 2,5 mil. EUR a 1,5 mil. EUR. Podiel vkladu zahraničnej osoby zo zdrojov v zahraničí na základnom imaní právnickej osoby počas celej doby čerpania daňového úveru musí byť najmenej vo výške 75 %, štvrtinu podielu môže tvoriť tuzemská právnická alebo fyzická osoba.

Ďalšou výhodou daňovníka, ktorý čerpá daňový úver, je možnosť odpočtu daňovej straty, vykázanej za zdaňovacie obdobia bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré prvýkrát uplatňuje daňový úver. Takto vykázanú stratu môže daňovník odpočítať od základu dane rovnomerne počas piatich zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom si posledný krát uplatnil daňový úver. Podľa ustanovenia časti zaoberajúcej sa úľavami pre daňovníkov, musia títo daňovníci vzniknúť v lehote do 31. decembra 2003.

Právna úprava okrem podpory zahraničných investícií rieši aj zdaňovanie príjmov fyzických osôb. Ide o zdaňovanie príjmov z prenájmu nebytových priestorov, ktoré sú príjmom fondu údržby a opráv osobitnou sadzbou dane vo výške 15 %. Rieši sa aj zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca poskytnutého zo sociálneho fondu. Novela upresňuje aj zdanenie majetkových prírastkov, pri ktorých nebolo preukázané ich obstaranie zo zdanených príjmov. V ďalšej časti novely sa určujú pravidlá pre úpravy základu dane v prípade závislých osôb tak, ako to určuje smernica OECD v oblasti oceňovania transferov. Navrhovaná účinnosť novely je od 1. januára budúceho roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS