ČLÁNOK
OTP Bank za 92,55 % akcií IRB zaplatí 700 mil. Sk
29. októbra 2001

Maďarská OTP Bank by mala kúpiť 92,55 % akcií Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB) za 700 mil. Sk. Táto suma predstavuje 526,115 mil. Sk za štátny 69,56-percentný podiel a 173,885 mil. Sk za 22,99-percentný podiel Slovenskej poisťovne. Vyplýva to zo zverejnených údajov. Predaj ešte musí schváliť vláda.

Podmienkou predaja je prevzatie štátnych záruk vládou SR za úvery, ktoré IRB poskytla Slovenským elektrárňam, a.s. v plnom rozsahu. Fond národného majetku zároveň poukáže do IRB prostriedky v objeme 259 mil. Sk na kompenzáciu daňových nedoplatkov za roky 1994 a 1995. Štát sa tiež zaviaže odškodniť OTP Bank v prípade budúcich daňových nedoplatkov a sankcií súvisiacich s činnosťou IRB pred dňom uzavretia transakcie. Súčasne bude ručiť za záväzky banky z prehratých súdnych sporov okrem tých, ktoré sa platia z viazaného účtu, ktorý na tento účel vznikne. IRB bude musieť zároveň podpísať dohodu so Slovenskou konsolidačnou a Konsolidačnou bankou, ktoré potvrdia neexistenciu nárokov voči IRB v súvislosti s reštrukturalizovanými úvermi alebo nárokov zo spolupráce pri vymáhaní dlhov.

Maďarský investor vloží na viazaný účet prostriedky do jedného dňa od udelenia štátnej záruky na úver Slovenským elektrárňam. Kúpna cena sa prevedie v deň uzavretia transakcie, ktorý nastane po splnení všetkých podmienok uzavretia. Z kúpnej ceny sa 250 mil. Sk prevedie na viazaný účet spravovaný IRB a bude slúžiť na úhradu záväzkov banky z určených prehratých súdnych sporov a spojených nákladov v primeranej výške. Účet bude existovať 4 roky.

OTP Bank bude musieť vlastniť viac ako 50 % základného imania IRB aspoň päť rokov. Do 12 mesiacov od uzavretia transakcie bude musieť navýšiť základné imanie banky o 1 mld. Sk. Povinnosťou OTP bude pokračovať a rozvíjať v IRB bankovú činnosť a zabezpečiť odborný rast a rozvoj zamestnancov.

Tender na predaj IRB bol vyhlásený v júni minulého roku. O banku prejavilo záujem 16 subjektov, iba 13 z nich si prevzalo informačné memorandum. Nezáväznú ponuku však predložila iba spoločnosť Regent Pacific, ktorá za 65,56-percentný podiel štátu bez podielu FNM ponúkla 655,5 mil. Sk. Po niekoľkých dňoch však z privatizačného procesu odstúpila. Dôvodom nezáujmu o banku bol malý objem bankových obchodov a aktivít a malý trhový podiel.

V marci tohto roku sa o banku začala zaujímať maďarská OTP Bank. V júni predložila na celý 69,56-percentný podiel štátu záväznú ponuku a ponúkla za neho 333,3 mil. Sk. Slovenská strana požiadala maďarskú sporiteľňu o prehodnotenie ponuky. Po dodatočnom due diligence sa už OTP Bank zaujímala o 92,55 % akcií IRB za 700 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS