ČLÁNOK
Osem technológií, ktoré zmenia svet
19. júna 2002

Počítač, ktorý si oblečiete

Osoby, ktoré trpia určitými druhmi choroby, si budú na telo obliekať špeciálnu vrstvu oblečenia. Tá bude obsahovať snímače, ktoré budú monitorovať činnosť dôležitých orgánov. Na systém senzorov bude napojený lokálny systém, bezdrôtovo spojený s centrálnym systémom. Pri výskyte určitých symptómov bude systém okamžite generovať na výstrahy a automaticky zabezpečovať prípadnú rýchlu zdravotnú pomoc. Na prototype takéhoto prístroja už pracuje spoločnosť Sensatex a univerzita MIT.

Využitie bioenergie

Ide o náhradu ropy produktmi, ktoré je možné získať z rastlinných zdrojov. Vytvorí sa tak dostatočná zásoba etanolu a metanolu, ktoré môžu plnohodnotne poháňať spaľovacie motory. Výhodou je, že v takýchto prípadoch sa generuje podstatne menej emisií v porovnaní so spaľovaním ropných produktov.

Problém je v tom, že dnešné prírodné zdroje obsahujú ešte pomerne malý podiel etanolu. Očakáva sa preto využitie poznatkov genetického inžinierstva pri tvorbe nových výhodnejších prírodných zdrojov umelým ovplyvnením ich štruktúry.

Upgrade ľudských orgánov

Umelé systémy môžu nahradiť niektoré ľudské orgány, ktoré sú buď poškodené alebo nefunkčné. Ide o podstatné zlepšenie pomôcok, ktoré sa používajú už dnes, ako napr. defibrilátor alebo načúvací prístroj. Na prototype pracuje univerzita v Novom Mexiku, pričom sa zameriava hlavne na náhradu orgánov, ktoré na svoju činnosť potrebujú len málo energie. Prvým prototypom je umelá ľudská ruka, ktorá umožní postihnutej osobe dokonca hrať aj na klavíri. Na riadenie sa pritom využíva mikroprocesor a umelé svaly na báze polymérov. Ďalším zaujímavým prototypom je načúvací prístroj, ktorý sa nabíja cez noc s využitím mikroenergie pokožky.

Nový typ prenosu informácií k používateľovi

Nové rozhranie sa bude zameriavať na priamu komunikáciu s ľudským mozgom, a to v obidvoch smeroch. Výsledkom má byť systém, pomocou ktorého zapnete svetlo v obývačke len tým, že sa tak rozhodnete. Podobne budete môcť myšlienkou prepnúť program na televíznom prijímači. Rovnako sa cez mozog môžu prenášať poznatky o ovládaní určitých komplikovaných zariadení.

Využitie takéhoto prenosu informácií môže byť využité aj po porušení miechy, keď sú postihnutý v podstate pripútaný na vozík. Pokiaľ sa podarí vyriešiť prenos informácií od mozgu k svalom, znamenalo by to pre takýchto ľudí vyslobodenie.

Klasifikácia ľudí cez DNA

Ďalší systém umožní klasifikáciu ľudí podľa analýzy ich DNA. Umožní to lepšie posúdiť vhodnosť človeka na plnenie konkrétnych úloh. Doterajšie výskumy umožňujú selektovať osoby s predpokladom dlhovekosti, fyzických zručností alebo zvýšenej citlivosti na určité okolnosti. Otáznou ostáva ochrana osobných údajov a pravidlá pri využívaní týchto dôverných informácií.

Kombinatorika

Očakáva sa radikálny nástup metód, ktoré umožňujú rýchlo spracovať veľké množstvo údajov. Namiesto používania hypotéz na testovanie teoretických poznatkov sa v budúcnosti bude používať hľadanie riešení problémov pomocou generovania náhodných čísel a overovania pozitívnych výsledkov. To všetko za predpokladu nárastu výpočtového výkonu počítačov a kombinatoriky. Jednou z najdôležitejších oblastí použitia takýchto metód budú finančné analýzy.

Molekulárne inžinierstvo

Ide o novú technológiu, ktorá umožní vznik živej hmoty. Takáto hmota sa bude vytvárať skladaním molekulovej štruktúry po atómoch. Doterajšie výskumy umožnili zostrojiť novú hmotu, ktorá je 50 až 100-krát pevnejšia ako oceľ. Pritom je stena tejto látky veľmi tenká – je totiž zložená len z 10 atómov.

Nové využitie nukleárnej energie

Cieľom je zostrojiť prenosný a bezpečný zdroj nukleárnej energie. Pritom ide o zdroje bez štiepenia atómov, pri ktorom nedochádza k termonukleárnej reakcii. Doterajšie pokusy sa vykonávajú s hafniom, vzácnym umelým prvkom. Hafnium potom uvoľňuje energiu v dávkach. Veľkosť takejto energie má exponenciálny nárast v porovnaní s energiou spotrebovanou na generovanie röntgenových lúčov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS