ČLÁNOK
Orgány spoločnosti i názov sa menia
2. marca 1998

Na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení a. s. VSŽ Košice sa pritom zúčastnili akcionári vlastniaci 64,92 % základného imania spoločnosti, čo predstavuje 10 679 343 akcií. K dnešnému dňu odstúpilo predstavenstvo i dozorná rady spoločnosti. Za členov novej dozornej rady VSŽ Holding boli dnešným valným zhromaždením zvolení Alexander Rezeš, Ján Smerek, Ladislav Drábik a Jaroslav Gruber. Členmi predstavenstva sa stali okrem iných Július Rezeš, Ľubomír Solár, Igor Grega, Jaroslav Bilík, Viktor Háber a Pavol Miškov. Za novú dozornú radu hlasovalo 60 akcionárov vlastniacich 10 679 111 akcií, proti boli dvaja akcionári s 232 akciami. Za nové predstavenstvo hlasovalo 59 akcionárov s 10 678 248 akciami, proti bol jeden akcionár vlastniaci 112 akcií a hlasovania sa zdržali dvaja akcionári s 983 akciami. Z predstavenstva spoločnosti odišiel napríklad Ján Seňo alebo Anton Jura. Avizovanými „novými tvárami“ v riadiacich orgánoch sú Ľubomír Solár, Igor Grega, Viktor Háber a Pavol Miškov. Z doterajšieho predsedu a podpredsedu predstavenstva J. Smereka a L. Drábika sa stali členovia dozornej rady. Po skončení MVZ sa vo VSŽ začalo rokovanie dozornej rady a predstavenstva. Obidva orgány majú na svojom programe okrem iného aj voľbu svojich predsedov. Dnešnému MVZ VSŽ, a.s., Košice predchádzalo riadne valné zhromaždenie jedného z najvýznamnejších akcionárov VSŽ – spoločnosti Hutník, a.s., Košice, ktoré sa uskutočnilo dnes o 8:00 h. Akcionári schválili na svojom dnešnom zasadnutí okrem zmeny názvu a orgánov aj zmenu stanov spoločnosti. Podľa predstaviteľov podniku súvisí zmena stanov so schválenou stratégiou VSŽ a reaguje na potrebu právne definovať oddelenie činností materskej spoločnosti od činností dcérskych spoločností. V predmete podnikania nebudú podľa nových stanov uvedené výrobné aktivity, ktoré materská spoločnosť riadi a zabezpečuje, ale priamo nevykonáva. Novým predmetom podnikania majú byť „činnosti, ktoré obvykle vykonáva spoločnosť s nadnárodnou pôsobnosťou holdingového typu“. Okrem zmeny počtu členov dozornej rady sa zmenil aj orgán, ktorý volí a odvoláva predsedu a podpredsedu dozornej rady, z valného zhromaždenia na členov dozornej rady. Nové stanovy posilnili právomoc dozornej rady tým, že táto bude vyjadrovať svoje stanoviská predstavenstvu pred jeho rozhodovaním o uskutočňovaní najmä finančných a majetkových transakcií. Ide predovšetkým o peňažné alebo nepeňažné vklady do tuzemských i zahraničných obchodných spoločností alebo iných podnikateľských subjektov, použitie rezervného fondu spoločnosti a poskytovanie finančných záruk. Dozorná rada udelí predstavenstvu stanovisko aj pri uzatváraní zmluvy na prijatie úveru, ktorého výška presiahne 25 % základného imania spoločnosti alebo takej úverovej zmluvy, ktorou by celková výška úverových prostriedkov prijatých od jedného veriteľa prekročila uvedenú hranicu. Za prijatie nových stanov hlasovalo 59 akcionárov s počtom akcií 10 678 224, proti bol jeden akcionár vlastniaci 30 akcií a hlasovania sa zdržali dvaja akcionári s 1 089 akciami. Základné imanie spoločnosti je 16 449 263 000 Sk a je rozdelené na 16 449 263 akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1000 Sk. VSŽ sú najväčším nefinančným podnikom na Slovensku. Doteraz sa spoločnosť zaoberala predovšetkým hutníckou výrobou, po premene na medzinárodný holding však plánuje diverzifikovať svoje aktivity do viacerých oblastí. Spoločnosť zatiaľ nezverejnila minuloročné hospodárske výsledky, predstavitelia však už priznali, že sa im nepodarilo dodržať plán. V roku 1996 spoločnosť dosiahla celkové výnosy 52,072 mld. Sk a čistý zisk 1,348 mld. Sk. Aktíva spoločnosti predstavovali na konci septembra minulého roka sumu 58,709 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS