ČLÁNOK
OPIS využil z európskych peňazí ku koncu júna vyše 73 %
27. júla 2015

Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013 (OPIS) využil na projekty z peňazí Európskej únie k 30. júnu 620,67 mil. eur. Znamená to 73,57 % zo záväzku 843,6 mil. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu dosiahlo 106,51 mil. eur, čo je 75,37 % zo záväzku 141,33 mil. eur. Ako vyplýva z informácií o čerpaní eurofondov, objem použitých finančných prostriedkov EÚ oproti koncu mája vzrástol o 20 mil. eur a miera o 2,37 percentuálneho bodu. Domáce financovanie sa medzimesačne zvýšilo o 3,22 mil. eur a úroveň o 2,29 percentuálneho bodu. V prvom polroku čerpanie európskych peňazí v tomto programe dosiahlo 66,4 mil. eur a podiel oproti koncu vlaňajška vzrástol o 7,87 percentuálneho bodu. Štát v tomto období prispel sumou 11 mil. eur a miera sa zvýšila o 7,79 percentuálneho bodu. Nezrovnalosti a vratky v OPIS pri zdrojoch EÚ koncom júna dosiahli 1,93 mil. eur (0,31 % z objemu čerpania) a pri spolufinancovaní z rozpočtu štátu 339,03 tis. eur (0,32 %). Oproti záveru mája sa nezrovnalosti a vratky nezmenili.

V programe podľa stavu k 30. júnu zostáva do konca tohto roka využiť zo zdrojov EÚ ešte 222,93 mil. eur, čiže 26,43 % z celkovej alokácie. Ide o peniaze zo záväzku na rok 2013. Na spolufinancovanie projektov do konca roka treba použiť ešte 34,81 mil. eur, teda 24,63 % zo záväzku.

V prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v rámci OPIS bolo zo zdrojov EÚ ku koncu júna použitých 493,73 mil. eur (75,41 % zo záväzku) a zo štátneho rozpočtu 84,43 mil. eur (78,13 %). V prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry sa z európskych peňazí vyčerpalo 102,56 mil. eur (69,98 %) a z domácich zdrojov 17,78 mil. eur (68,89 %). V prioritnej osi 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu sa z rozpočtu EÚ minulo 251,88 tis. eur a štát prispel sumou 44,45 tis. eur (v oboch prípadoch po 2,25 %). V prioritnej osi 4 Technická pomoc išlo z prostriedkov EÚ 24,13 mil. eur (77,64 %) a zo štátneho rozpočtu 4,26 mil. eur (77,64 %).

Ciele OPIS vychádzajú z vízie dlhodobého hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska. Tá je v Národnom strategickom referenčnom rámci (NSRR) formulovaná ako celková konvergencia ekonomiky SR priemeru pôvodnej EÚ-15 cestou trvalo udržateľného rozvoja. Riadiacim orgánom programu je Úrad vlády SR, sprostredkovateľskými orgánmi je ministerstvo financií pre prioritné osi 1 a 3, ministerstvo kultúry pre prioritnú os 2. Spomedzi jedenástich programov v NSRR je OPIS podľa podielu čerpania zdrojov EÚ na štvrtom mieste a podľa objemu na šiestom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS