ČLÁNOK
Opatrenia rezortu dopravy majú konsolidovať železničné Cargo
25. júna 2013

Ministerstvo dopravy už zverejnilo návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy. Ich cieľom je zabezpečenie dlhodobej stabilizácie tohto sektora, ako aj ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Štátny vlakový nákladný prepravca má vytvoriť tri dcérske spoločnosti. Po prijatí opatrení by mal už dosahovať kladné hospodárenie a mal mať perspektívu dlhodobého rozvoja a stability v regióne strednej Európy. Cargo bude mať podľa rezortu dopravy pri novom usporiadaní stále charakter národného, teda celosieťového železničného dopravcu. Bude naďalej vykonávať svoju hlavnú činnosť, čiže poskytovať prepravné a dopravné služby, ako aj služby prekládky a prečerpávania tovaru.

  Súčasťou vnútornej reštrukturalizácie Carga zameranej na zachovanie silnej dopravno-prepravnej spoločnosti bude založenie troch dcérskych spoločností pre manažment parku nákladných vozňov, údržbu a opravy rušňov a vozňov a realizáciu intermodálnej prepravy. „Zámerom je, aby dcérske spoločnosti poskytovali služby nielen svojim akcionárom, ale aj plne na voľnom trhu a zabezpečovali svoj rozvoj v zmysle požiadaviek akcionárov a trhu. Týmto opatrením bude Cargo naďalej plnohodnotne poskytovať prepravné a dopravné služby,“ zdôvodňuje ministerstvo dopravy v návrhu, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Dcérska spoločnosť pre manažment parku nákladných vozňov ich má podľa ministerstva dopravy lepšie využívať. Z celkových 13 300 vozňov vo vlastníctve Carga je okolo 5 tis. nadbytočných z hľadiska obchodno-prevádzkových potrieb. Táto dcérska firma má spravovať zhruba 12 700 vozňov. „Cargo odpredá majoritnú časť akcií partnerovi, pričom si v dcérskej spoločnosti zachová účasť na riadení aj pri minoritnom podiele. Touto transakciou Cargo bude mať kontrolu nad potrebným parkom nákladných vozňov,“ uviedol rezort dopravy. Po nastavení a začatí činnosti dcérskej firmy sa očakáva jej zisk vyše 3 mil. eur.

Cargo má zriadiť aj 100-percentnú dcéru za účelom sprehľadnenia a zefektívnenia činnosti údržby a opráv vozňov a rušňov. Do jej imania vloží nehnuteľnosti a súvisiace technológie. Po ekonomickom posúdení možných synergických efektov sa zváži majetkový vstup Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., ktorá vykonáva osobnú prepravu, prípadne iného partnera formou vkladu do základného imania dcérskej firmy. Hospodáriť by mala s vyrovnaným rozpočtom.

Cieľom založenia ďalšej dcérskej firmy Carga v oblasti intermodálnej prepravy je podľa ministerstva dopravy napríklad zvýšenie objemu vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy kontajnerov. Pre dosiahnutie tohto zámeru sa počíta so vstupom partnera s medzinárodným know-how. Táto dcéra by mala manažovať okolo 600 nákladných vozňov. Cargo má odpredať časť akcií partnerovi, pričom si vo firme zachová účasť na rozhodovaní a jej očakávaný zisk je do 2 mil. eur.

Návrh opatrení počíta s postupným oddlžením Carga s využitím časti získaných finančných prostriedkov z odpredaja časti majetkového podielu v dvoch dcérskych spoločnostiach pre manažment nákladných vozňov a realizáciu intermodálnej prepravy. Do roku 2016 sa má zadlženie spoločnosti znížiť na úroveň 30 % v porovnaní so stavom koncom roku 2012. Výnos z odpredaja majetkového podielu v dcérskych firmách má byť použitý na zníženie dlhu najmä voči bankám, lízingovým spoločnostiam, ministerstvu financií a Železniciam Slovenskej republiky. Na základe spomínaných opatrení by malo Cargo byť schopné generovať dostatok prostriedkov na rozvoj ľudských zdrojov, významnú obnovu techniky a technológií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS