ČLÁNOK
Odvolaný viceguvernér Ján Ježo
28. novembra 1997

Zároveň uviedol, že na budúci týždeň zorganizoval stretnutie s odvolaným Ježom, na ktorom by sa mu chcel poďakovať za doterajšiu spoluprácu. Podľa zákona č. 80/1997 o Eximbanke môže vláda odvolať člena Rady banky len v taxatívne vymedzených prípadoch. V paragrafe 7, ods. 9, sa uvádza, že vláda tak môže urobiť v prípade, ak člen Rady banky porušil tento zákon alebo iný súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis, bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu zo zdravotných dôvodov, alebo sa vzdal funkcie. Dôvodom odvolania môže byť tiež prípad, ak sa člen Rady banky stane členom v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a ostatných podnikateľov. Minister financií Sergej Kozlík, ktorý bol predkladateľom návrhu na odvolanie viceguvernéra Eximbanky z funkcie, medzi dôvody priamo nezaradil ani jeden z týchto bodov. Podľa informácií agentúry SITA mala vláda v pláne uskutočniť v Eximbanke kontrolu, ktorá mala zistiť porušenie zákona o Eximbanke alebo iného všeobecne záväzného predpisu. K tejto kontrole však nakoniec nedošlo. Odvolanie J. Ježa bolo vo vládnom rozhodnutí napokon zdôvodnené tým, že „nevytváral potrebné podmienky pre rozvoj činností v uvedenej inštitúcii, keď odmietol poskytnúť priestory a nevyhnutné technické vybavenie pre výkon počiatočnej činnosti“. V odôvodnení sa uvádza aj to, že sa odmietal aktívne zapojiť do tímovej práce v Eximbanke a poskytoval subjektívne informácie masovokomunikačným prostriedkom bez vedomia vedenia banky, ktoré sú v rozpore so strategicko-politickými cieľmi tejto banky. Napriek jeho odborným znalostiam, riadiace schopnosti J. Ježa sa ukázali podľa vlády ako veľmi slabé a nedostačujúce k výkonu tejto funkcie. S. Kozlík vyčítal bývalému viceguvernérovi i negatívny prístup k vzniku Eximbanky a vytváranie demoralizujúcich nálad medzi pracovníkmi Spoločnosti pre poistenie exportných úverov, ktorá sa po vzniku Eximbanky stala jej súčasťou. „Tieto nedostatky sa prejavujú v neschopnosti vykonávať samostatnú, riadiacu ako aj rozhodovaciu činnosť niesť, zodpovednosť za svoje rozhodnutia, čo je jedným z dôležitých atribútov pre výkon fukncie viceguvernéra EXIMBANKY SR,“ uvádzalo sa v návrhu na odvolanie J. Ježa z funkcie viceguvernéra Eximbanky. Vláda na základe týchto dôvodov 4. novembra odvolala J. Ježa z jeho funkcie. „Komunikácia s Ing. Jánom Ježom nebola problémová, podnet na jeho odvolanie nedával nikto z top-vedenia Eximbanky,“ povedal v tejto súvislosti v stredu guvernér Eximbanky F. Orolín. Bývalý viceguvernér J. Ježo označil dôvody vedúce k jeho odvolaniu za „nepravdivé, nezodpovedajúce skutočnosti a účelovo vykonštruované“, pričom všetky sú jednoznačne vyvrátiteľné. „Môžem hocikedy a hocikde na základe dokumentov, opierajúcich sa o zákon a úradné, overené spisy, dokázať opak toho, čo sa uvádza v dôvodoch odvolania,“ zdôraznil J. Ježo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS