ČLÁNOK
Odpoveď Národnej banky Slovenska a finančného sektora na pandémiu
13. marca 2020

  •        Koordinácia NBS a finančného sektora pri zabezpečovaní funkčnosti bánk a poskytovaní služieb zákazníkom
  •        Zámerom dočasného uvoľnenia pravidiel regulácie je stabilizácia ekonomiky
  •        Stresové testovanie bánk sa presúva z tohto na budúci rok

Národná banka Slovenska pozorne monitoruje vyvíjajúcu sa situáciu a aktívne komunikuje s finančnými inštitúciami o minimalizovaní dopadov pandémie na slovenskú ekonomiku a finančný sektor.  Vzájomný dialóg bude pokračovať v záujme schopnosti plynule a bez obmedzení zabezpečiť kontinuitu činností.

Bankový dohľad NBS využije dostupné regulačné nástroje na úpravu  operatívnych, kapitálových a likviditných požiadaviek na banky v nastávajúcom období.  Na európskej úrovni bolo dohodnuté, že stresové testovanie bánk sa posúva na rok 2021.

„Národná banka Slovenska intenzívne konzultuje situáciu s finančným sektorom, pričom si vzájomne vymieňa potrebné informácie o aktuálnom vývoji na európskej úrovni ako aj v slovenskom finančnom sektore“, uviedol výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability Vladimír Dvořáček.

Pokiaľ ide o kapitál bánk, budú umožnené nasledovné úľavy:

  •        Kapitálovú požiadavku vyplývajúcu z Piliera 2 (P2R) bude čiastočne možné plniť aj inými nástrojmi ako vlastným kapitálom Tier 1 (CET1),
  •        Dočasne bude umožnené klesnúť pod úroveň definovanú odporúčaním z Piliera 2 (P2G)
  •        Dočasne a v odôvodnených prípadoch bude možné upustiť aj od plnenia vankúša na zachovanie kapitálu (CCB) vo výške 2,5%

V oblasti likvidity bude v odôvodnených a krátkodobých situáciách  možné znížiť plnenie ukazovateľa krytia likvidity – Liquidity Coverage Ratio (LCR).

NBS uplatní vyššie uvedené kroky v rámci koordinovaného postupu s Európskou centrálnou bankou (ECB) a Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) s cieľom podporiť  európsku a slovenskú ekonomiku. Od bánk sa súčasne očakáva, že dočasné uvoľnenie požiadaviek využijú výlučne na podporu a stabilizáciu ekonomiky.

Národná banka Slovenska monitoruje kroky, ktoré zavádzajú niektoré banky na odpustenie poplatku pri žiadosti klienta o odklad splátok o 1 až 6 mesiacov v odôvodnených prípadoch zhoršenia finančnej situácie klienta. Banky sú však aj naďalej povinné dodržiavať obozretné a primerané úverové štandardy a adekvátne pravidlá na identifikovanie zlyhaných expozícií.

Pokiaľ ide o výkon dohľadu na mieste, jednotlivé aktivity budú posunuté a upravené tak, aby sa skontrolovali najdôležitejšie funkcie finančných inštitúcií. Pri kontrole plnenia nápravných opatrení bude zohľadnená špecifická situácia inštitúcií  s dôrazom na zabezpečenie chodu kritických funkcií. NBS je pripravená operatívne prehodnocovať prebiehajúce alebo plánované aktivity dohľadu.

NBS okrem bankového sektora a Slovenskej bankovej asociácie komunikuje aj s predstaviteľmi a asociáciami ďalších sektorov slovenského finančného trhu za účelom prijímania opatrení na zabezpečenie kontinuity služieb počas pandémie.

K dnešnému dňu NBS a finančné inštitúcie na Slovensku prijali viaceré opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Obmedzili sa otváracie hodiny pre verejnosť, rokovania boli minimalizované, obmedzili sa pracovné cesty a prešlo sa na prácu z domu pri činnostiach umožňujúcich takúto formu. Zároveň sa finančné inštitúcie naďalej sústreďujú na plynulé zabezpečenie funkčnosti  najdôležitejších služieb pre klientov.

oddelenie komunikácie NBS


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS