ČLÁNOK
Odborné akcie SŠDS v roku 2013
5. februára 2013

Medzinárodný rok štatistiky („Statistics2013“) je celosvetové pripomenutie významu štatistiky. Cieľmi Medzinárodného roku štatistiky je zvýšenie informovanosti o význame štatistiky v mnohých oblastiach spoločnosti, rozvíjanie štatistiky ako profesie, najmä medzi mladými ľuďmi, a podpora tvorivosti a rozvojavo vedeckých disciplínach pravdepodobnosť a štatistika.

Kalendár podujatí v roku 2013

 

VS

Termín
konania

Názov podujatia

1301

20.3. 2013

  Slávnostná   konferencia SŠDS pri príležitosti 45. výročia jej založenia.
Sládkovičovo,  Hotel Tevel.

1302

20.-22.3. 2013

  14.   Slovenská demografická konferencia: „Výzvy pre slovenskú demografiu
v 21.  storočí“.  Sládkovičovo, Hotel Tevel.

1303

4.-6. 4. 2013

  MEDSTAT 2013 – IV. celoslovenská konferencia   medicínskej štatistiky.
Ružomberok,  hotel Kultúra.

1304

16. 4. 2013

  Konferencia Pohľady na   ekonomiku Slovenska 2013: „Makroekonomický
vývoj,  vývoj HDP a  inteligentný rast“.
Od  10,00 do 19.00, Aula Ekonomickej univerzity  v Bratislave, Dolnozemská 1

1305

9. – 10.5.  2013

  Nitrianske štatistické dni 2013. Univerzita   Konštantína filozofa, Nitra

1306

19. – 24. 5 2013

  EKOMSTAT 2013: Štatistické metódy vo   vedecko-výskumnej, odbornej a
Hospodárskej praxi. 27. škola   štatistiky, Trenčianske Teplice

1307

27.5.- 29.5. 2013

  PRASTAN   2013. Kočovce

1308

12.-13.9. 2013

  FernStat   2013. Banská Bystrica

1309

október

  Aplikácia   metód na podporu rozhodovania vo vedeckej, technickej
a spoločanskej  praxi 2013.  STU Bratislava

1310

5. – 6.12. 2013

  22. Medzinárodný seminár „Výpočtová   štatistika“. Bratislava.

1311

5. – 6.12. 2013

  Prehliadka prác mladých štatistikov   a demografov. Bratislava.

1312

priebežne

  Regionálne akcie.

1313

priebežne

  Diskusné popoludnia, prednášky .

 

Na internetovej stránke SŠDS http://www.ssds.sk. sú uvedené informácie o pripravovaných akciách, Stanovy SŠDS, história spoločnosti, informácie o vedeckom časopise, pokyny pre autorov a ďalšie informácie.

Stránka obsahuje aj prihlášku pre nových členov.

Na adrese http://www.infostat.sk/vdc/ nájdete stránku Výskumného demografického centra, kde sú informácie o ďalších akciách z oblasti demografie.

Špeciálna stránka venovaná demografii je www.demografia.sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS