ČLÁNOK
Od mája nové otvorené podielové fondy VÚB
20. apríla 2000

Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava (VÚB) začína od 2. mája s predajom podielových listov otvorených podielových fondov. Budú spravované členom skupiny VÚB, spoločnosťou VÚB Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. Ako na tlačovej besede informoval viceprezident VÚB František Szikhart, podielové fondy budú otvorené s názvom Korunový fond, Dolárový fond a Eurofond. Tieto podielové listy budú denominované v slovenských korunách, budú mať listinnú podobu a nominálne hodnota každého podielu bude 5000 Sk.
Prostriedky Korunové fondu budú investované hlavne do obchodovateľných cenných papierov, predovšetkým do štátnych dlhopisov a dlhopisov garantovaných vládou SR. „Prostriedky Dolárového fondu a Eurofondu budú investované do dlhových zahraničných cenných papierov, do akcií zahraničných spoločností denominovaných v USD, resp. euro, prípadne v menách EÚ,“ povedal Szikhart. Časť prostriedkov Dolárového a Euro fondu bude investovaná do verejne obchodovateľných dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, podielových listov iných otvorených podielových fondov, tak slovenských, ako i z krajín OECD.
Správcovská spoločnosť si za správu podielových fondov v prípade dolárového euro fondu bude účtovať 1,6 % p.a. priemernej čistej ročnej hodnoty majetku v podielovom fonde, pri korunovom fonde to bude 3,6 % p.a. Počas prvého mesiaca budú podielové listy všetkých troch otvorených fondov predávané za cenu rovnajúcu sa počiatočnej hodnote podielu, tzn. bez emisného poplatku. Neskôr bude emisný poplatok činiť 4 % z hodnoty jedného podielu. Podielové listy bude správcovská spoločnosť predávať prostredníctvom siete VÚB.
VÚB Asset Management vznikol v novembri 1999. Licenciu na podnikanie s podielovými listami dostala koncom marca od MF SR a tento týždeň bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra. Základné imanie je 50 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS