ČLÁNOK
Od 1. júla začne platiť zákon o dani z minerálnych olejov
23. mája 2001

Parlament definitívne schválil zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorý predkladala ministerka financií Brigita Schmögnerová. Zákon nahrádza doterajšiu spotrebnú daň z uhľovodíkových palív a mazív novou daňou z minerálnych olejov. Hlavným dôvodom vypracovania novej koncepcie zákona je potreba zosúladenia právneho stavu so smernicami Rady Európskej únie. V súlade s aproximáciou práva sa mení merná jednotka z tony na tisíc litrov. U skvapalnených plynných uhľovodíkov a ťažkých vykurovacích olejov je množstvo vyjadrené v kilogramoch.

Sadzba dane je pri bezolovnatom benzíne 11 800 Sk na 1000 litrov, pri olovnatom benzíne je to 12 600 Sk na 1000 litrov, pri strednom oleji (kerozíne) 7 300 Sk na 1000 litrov, pri vykurovacích olejoch 300 Sk na 1000 kilogramov, pri skvapalnených plynoch 2 370 Sk na 1000 kilogramov v prípade ich použitia ako pohonnej látky a nulová sadzba v prípade ich použitia ako paliva. Poslanci tiež zmenili sadzbu dane pri plynovom oleji (motorovej nafte) z pôvodne navrhovaných 12 300 Sk na 11 200 Sk na 1000 litrov. Podľa B. Schmögnerovej to však prinesie výpadok v štátnom rozpočte vo výške 1,7 až 1,8 mld. Sk.

Právna úprava okrem štandardných sadzieb dane rieši aj znížené sadzby na označené plynové oleje používané na určené účely. Znížená sadzba dane vo výške 3 500 Sk na 1000 litrov platí na plynové oleje označené na červeno, ak sa používajú ako palivo alebo ako na železniciach, v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve či na výrobu elektrickej energie.

Zmena sa dotkla aj výkonu správy spotrebnej dane, ktorú budú vykonávať colné úrady pri dovoze ako aj v tuzemsku. Ako daňové sklady môžu pôsobiť výlučne podniky na výrobu minerálnych olejov. Zákon tiež prináša monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani a systém finančných zábezpek.

Na základe zákona sa očakáva, že výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov pri zachovaní súčasnej úrovne sadzieb a spotreby bude na úrovni roka 2000, teda približne 17 mld. Sk. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS