ČLÁNOK
Obstarané investície reálne poklesli o 1,5 %
14. septembra 2000

Predbežný objem obstaraných investícií v SR vzrástol počas prvých šiestich mesiacov tohto roka v bežných cenách o 7,5 % a dosiahol na 136,8 mld. Sk. V stálych cenách to však predstavuje pokles o 1,5 %. V druhom štvrťroku investície v stálych cenách klesli o 6,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Obstarané investície nefinančných inštitúcií vzrástli o 10 % a na konci júna predstavovali 67,9 % celkového objemu. Investície vo finančnom sektore dosiahli 9,4-percentný podiel, pričom medziročne poklesli o 0,9 %. Investície v sektore štátnej správy vzrástli o 1,9 % a tvorili 8 % celkových obstaraných investícií. Rast investícií o 6,5 % zaznamenali aj domácnosti, ktoré vynaložili 14 % celkového počtu obstaraných investícií. Podiel 0,7 % majú súkromné neziskové inštitúcie, ich investície poklesli v prvom polroku u 18 %.

Z účelového hľadiska tvorili investície do strojov, prístrojov a zariadení 40,4 %, do budov a stavieb 35,6 %, obytné budovy z toho predstavovali 7,4 %. Ďalších 14,2 % investícií plynulo na dopravné prostriedky, na pozemky 3,7 % a nehmotné investície 2,4 %. Zvyšných 3,7 % boli investície typu inventár, drobný a ostatný hmotný investičný majetok, základné stádo a záprahové zvieratá, pestovateľské celky trvalých porastov a umelecké diela a zbierky. V porovnaní s prvým polrokom 1999 pritom najvýraznejšie vzrástli investície do strojov, prístrojov a zariadení o 24 % a dopravných prostriedkov o 14 %. Investície do budov a stavieb sa medziročne znížili o 9,6 % (pri raste investícií do obytných budov o 36,4 %).

Z celkového objemu investícií nefinančných organizácií a domácností najväčší podiel realizovali veľké podniky (51,3 %). Podiel stredných podnikov dosiahol 12,8 %, malých podnikov 18,8 % a domácností 17,1 %. Vývoj ovplyvnila hlavne rastúca investičná aktivita veľkých nefinančných podnikov o 16,2 %. Nižší objem ako v rovnakom období roka 1999 investovali malé podniky (pokles o 2 %). Za malé podniky sú pritom považované podniky s počtom zamestnancov do 49, stredné sú podniky s počtom zamestnancov 50 až 249, veľké podniky zamestnávajú 250 a viac osôb.

V nefinančných organizáciách s 20 a viac zamestnancami sa najväčší objem investícií realizoval v priemyselnej výrobe, keď dosiahol 30,2 mld. Sk. V odvetviach výroba a rozvod elektriny, plynu a vody bol 15,2 mld. Sk, vo veľkoobchode, maloobchode, oprave motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 10,6 mld. Sk, v doprave, skladovaní, v pošte a telekomunikáciách predstavovali obstarané investície 8,8 mld. Sk. V oblasti nehnuteľností, prenajímania a obchodných služieb, výskumu a vývoja táto suma predstavovala 5 mld. Sk. S výnimkou odvetví ťažba nerastných surovín, doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie a nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj boli realizované objemy vyššie ako v porovnateľnom období minulého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS