ČLÁNOK
Objem záväzkov po lehote splatnosti naďalej klesá
31. mája 2001

Záväzky po lehote splatnosti v podnikoch v SR s 20 a viac zamestnancami zaznamenali za prvé tri mesiace tohto roka pokles o 3,4 percenta, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 1,86 mld. Sk. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Ku koncu marca tak načas nesplácané dlhy dosiahli úroveň 52,621 mld. Sk, čo tvorilo 26,1 % z celkových záväzkov v priemysle.

Za prvé tri mesiace tohto roka najväčší pokles vykázala ťažba nerastných surovín, keď objem jej dlhov po lehote splatnosti sa znížil o 22,24 %. Suma neuhradených faktúr tak poklesla o 384,3 mil. Sk na úroveň 1,343 mld. Sk.

Objemovo najvyšší pokles o 968 mil. Sk vykázalo odvetvie výroby a rozvodu plynu, elektriny a vody, keď výška záväzkov po lehote splatnosti dosiahla 12,86 mld. Sk. Pozitívny vývoj v tomto odvetví bol umocnený aj pokračujúcim poklesom pohľadávok po dobe splatnosti, ktoré sa za prvé tri mesiace tohto roka znížili o 1,134 mld. Sk na úroveň 15,74 mld. Sk

Podobne ako pri ťažbe nerastných surovín a výrobe, rozvode elektriny plynu a vody, aj priemyselná výroba zaznamenala pokles načas nesplácaných záväzkov. Od januára do konca marca sa jej podarilo znížiť túto sumu o 509 mil. Sk na 38,422 mld. Sk. K zlepšeniu platobnej disciplíny najviac prispela výroba kovov, strojov a zariadení a výroba potravín a nápojov. Naopak, zhoršenie oproti koncu roka zaznamenala výroba kovových konštrukcií, ako aj výroba chemikálií a odvetvie spracovania kože.

Objem načas nesplácaných záväzkov má klesajúcu tendenciu, keď od 1. januára 2000 sa výška nesplácaných záväzkov znížila o 15,748 mld. Sk. Pokles vnútropodnikovej zadlženosti dokumentuje aj vývoj pohľadávkach po lehote splatnosti, keď ich objem v spomínanom období poklesol o 8,094 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS